Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zorgen Cft over Sint Maarten

10 januari 2017

Willemstad/Philipsburg – Het Cft constateert wat betreft het Land Sint Maarten voor de begrotingsjaren 2017 en 2018 een duidelijke verschuiving van structurele naar incidentele inkomsten in vergelijking met de vastgestelde begroting 2016. Duidelijk wordt dat de structurele inkomsten voor 2017 en 2018 met respectievelijk 28,3 miljoen gulden en 38,2 miljoen dalen ten opzichte van de vastgestelde begroting afgelopen jaar.

De incidentele inkomsten worden echter hoger geraamd dan in de voorgaande begroting, namelijk 35,6 miljoen en 12,8 miljoen meer voor 2017 respectievelijk 2018. Het College financieel toezicht (Cft) wil een onderbouwing hiervan, zo blijkt uit de meest recent op de website van Cft gepubliceerde brief aan de minister van Financiën. ,,De verschuiving van structurele naar incidentele inkomsten baart het Cft zorgen, aangezien dit op de lange termijn niet bijdraagt aan houdbare overheidsfinanciën”, schrijft voorzitter Age Bakker aan de regering in Philipsburg.

,,Op termijn zou dit tot financiële problematiek kunnen leiden, wat eerder al aanleiding is geweest voor de Rijksministerraad om een aanwijzing te geven.” De inkomsten in de meerjarenraming bestaan jaarlijks voor circa 90 procent uit structurele inkomsten, waarbij jaarlijks een indexatie plaatsvindt van 1 procent.

Indexeren van de structurele inkomsten 2017 van 429,5 miljoen met de in de begroting genoemde 1 procent betekent dat deze voor 2018 geraamd dienen te worden op circa 433,8 miljoen. Dit bedrag komt echter niet overeen met de in de meerjarenraming opgenomen 434,8 miljoen. ,,Oorzaak hiervan is een doorrekenfout waarbij met het indexeren van de structurele inkomsten ook rekening is gehouden met de incidentele inkomsten.” Het Cft adviseert om dit te corrigeren. In totaal is 37,7 miljoen begroot aan structurele inkomsten vanaf 2018 en is 12,8 miljoen begroot aan incidentele baten voor 2018. Voor 2018 betekent dit een totaal van 50,5 miljoen dat begroot is, aan- vullend op de structurele inkomsten.

Met betrekking tot de additionele structurele inkomsten zijn in de meerjarenraming de gevolgen van verhoogde taxcompliance, dividend uit over- heidsbedrijven, het invoeren van een vertrekfee en stijgende inkomsten uit leges en retribu ties opgenomen. Deze inkomsten zouden op structurele basis 37,7 miljoen voor het Land Sint Maarten op moeten leveren. ,,Het Cft is van mening dat de begrote inkomsten in onvoldoende mate voorzien zijn van een heldere toelichting, niet voor wat betreft omvang noch ten aanzien van het structurele karakter. Daarbij is op dit moment onvoldoende grond om aan te nemen dat vanaf 2018 de compliance met 5 miljoen zal toenemen.” Het dividend uit overheidsbedrijven neemt toe door een structurele ontvangst vanuit telecommunicatiebedrijf TelEm.

De additionele inkomsten uit leges en retributies en het invoeren van de vertrekfee zijn – zolang besluitvorming hierover nog niet is geformaliseerd – naar het oordeel van Cft ‘onzeker’. Zonder een deugdelijke onderbouwing kan het Cft niet beoordelen in hoeverre het realiseren van de begrote inkomsten in de praktijk haalbaar is. Ook met betrekking tot de incidentele inkomsten voor 2018 plaatst het Cft ‘enkele kanttekeningen’. ,,Indien verkoop van de grond van de parkeergarage pas in 2018 plaatsvindt, staat de boekwinst hieruit juist begroot. Indien de grond in 2016 of 2017 verkocht wordt dient de boekwinst ook ten bate van dat desbetreffende jaar te komen. Op dat moment zal de begroting ook dienen te worden gewijzigd aangezien de boekwinst slechts een eenmalige baat is.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top