Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zorgbeleid Curacaose Klínika Capriles op orde

DONDERDAG, 17 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — De wijze waarop de Klínika Capriles zijn beleid formuleert, uitvoert en evalueert, voldoet aan de geldende normen. Dat geldt eveneens voor het kwaliteitssysteem binnen het ziekenhuis. Dat meldt Inspecteur Gezondheidszorg Jan Huurman in zijn rapport dat hij gisteren publiceerde.

De inspecteur heeft op 23 november een inspectiebezoek gebracht aan het psychiatrisch ziekenhuis. De bevindingen zijn positief. De Inspectie is zeer te spreken over de wijze waarop van hoog tot laag de behandelfilosofie Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) wordt gesteund, uitgedragen en uitgevoerd. Ook de cliëntparticipatie is op goed niveau.

Tijdens het bezoek konden enkele minpuntjes worden vastgesteld. Het functioneren van het elektronisch patiëntendossier bleek niet foutloos (met name op het punt van het vastleggen van geneesmiddelenverstrekking) en de protocollen waren onvoldoende beschikbaar en onvoldoende up to date.

In de gesprekken kwamen nog een tweetal belangrijke knelpunten naar voren. De samenwerking met politie, ambulancedienst en huisartsen laat te wensen over, met name op het punt van de acute opnames. Bij patiënten die onmiddellijk opgenomen moeten worden is vaak geen goede overdracht door politie en ambulancepersoneel. De ambulancedienst vindt op haar beurt dat huisartsen agressieve patiënten niet goed overdragen en ze niet genoeg kalmeren. De huisartsen vinden dat de ambulancediensten vaak terughoudend zijn in het aannemen van deze acute patiënten. Deze partijen zullen met elkaar in gesprek moeten om tot een oplossing te komen. Een tweede, belangrijk knelpunt is de ontwikkeling van ‘zorg buiten de muren’ die wordt gefrustreerd door het ontbreken een helder overheidsbeleid en een toegesneden tariefbeleid.

De inspecteur zal zich inspannen voor een oplossing voor deze twee knelpunten, net als de kritiek dat de kwaliteit van afgestudeerden van het IFE (verplegingopleiding) onder de maat is en te zeer gericht op somatiek. Er moet veel tijd en energie gestoken worden in het bijscholen en op peil brengen van de kennis van psychiatrie aan nieuwe collega’s. Deze problematiek is bekend bij het IFE, maar er is nog geen gebruik gemaakt van het aanbod om docenten van Klínika Capriles in te zetten.

Inspecteur Huurman doet verder de aanbevelingen dat de kliniek zich moet inspannen om het gebouw Pico Plata (drugsverslaafden met psychiatrische zorg) te verbeteren en voor een betere huisvesting voor Dios Yudami aan de Concordiastraat. In dit oude gebouw werken de kliniek en de FMA samen aan de opvang van (dakloze) drugsverslaafden. Het streven is om op termijn naar een betere huisvesting te verhuizen (oude Kranshi) en de verantwoordelijkheid voor deze voorziening onder één leiding te laten vallen (de kliniek).

Share this page:
« Back
Back to Top