A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Wet op de Staatsschuld Suriname

WET van 12 december 2016, houdende machtiging aan de Minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de Staatsschuld als bedoeld in de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 63).

DE PRESIDENTVAN DE REPUBLIEK SURINAME

In overweging genomen hebbende, dat in verband met de financiering van projecten voor de ontwikkeling van de infrastructuur door de regering, leningen kunnen worden aangegaan, als gevolg waarvan het noodzakelijk is aan de Minister van Financiën om ingevolge artikel 3 lid 5 van de Wet op de Staatsschuld machtiging te verlenen af te wijken van het vastgestelde obligoplafond;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top