A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Wet op de Staatschuld Suriname: machtiging Minister van Financiën afwijking obligoplafond (no. 157)

WET van 29 december 2016, houdende machtiging aan de Minister van Financiën tot afwijking van bet obligoplafond voor de Staatsschuld als bedoeld in de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 63).

DE PRESIDENTVAN DE REPUBLIEK SURINAME

In overweging genomen hebbende, dat in verband met de financiering in het kader van het nationale breedband netwerk project een lening door de Staat wordt aangegaan, als gevolg waarvan het noodzakelijk is om ingevolge artikel3lid 5 van de Wet op de Staatsschuld aan de Minister van Financiën goedkeuring te verlenen voor het overschrijden van het obligoplafond door machtiging te verlenen voor het aangaan van de daarvoor bedoelde lening;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top