Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vorig jaar 3,7 miljoen extra voor laboratoriumonderzoek op Aruba

VRIJDAG, 05 APRIL 2013

ORANJESTAD — Dat de zorgkosten vorig jaar weer hoger uitvielen dan vooraf begroot, is deels te wijten aan de overschrijding van het declaratiebudget voor laboratoriumonderzoek. Door een fout van het ministerie van Volksgezondheid moest er plotseling 3,7 miljoen florin extra op tafel komen.

Dit staat in het recentelijk gepubliceerde financieel jaarverslag van het AZV. De totale zorgkosten stegen in het afgelopen jaar met 3,1 procent. Aan het begin van 2012 werd door Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) een maximaal declaratiebudget opgelegd voor laboratoriumonderzoek. Dit bedrag was gebaseerd op het budgetbedrag van 2012. In de loop van vorig jaar werd echter duidelijk dat het landslaboratorium te maken kreeg met een tekort. Het budget was niet voldoende om de laboratoriumkosten te dekken. Er volgde een budgetverruiming van drie miljoen florin.

Kosten laboratorium

Naast de kostenoverschrijding voor laboratoriumonderzoek meldde Amigoe gisteren de overschrijding van de kosten voor opname en verpleging. Voor deze post moest 4,5 miljoen florin extra opgehoest worden. Ook vielen de kosten voor zorg in het buitenland hoger uit dan vooraf begroot. Het gaat hier om specifieke medische zorg die niet op Aruba aanwezig is. Een voorbeeld is de oogheelkundige zorg. Een specifieke behandeling, avastineinjecties, zou volgens planning medio half 2012 ook op Aruba worden aangeboden. Dit liep echter vertraging op, waardoor patiënten tot op heden nog steeds naar het buitenland moeten reizen voor deze medische ingreep. Het gaat om honderd gevallen in het afgelopen jaar.

Imsan

6 ton florin extra ging naar zorginstelling Imsan. De lumpsumvergoeding van 13,5 miljoen florin bleek niet genoeg en zorgde voor liquiditeitsproblemen binnen de instelling. Dit kwam niet als een verrassing, want het toegezegde bedrag was lager dan de kosten die Imsan jaarlijks maakt. Toch was dit bedrag vastgesteld om de bovenmatige vergoedingen die in voorgaande jaren aan de instelling zijn gegeven, te compenseren.

Kosten per verzekerde

In 2012 nam het aantal verzekerden op Aruba toe met 2402 mensen. De kosten per verzekerde stegen ten opzichte van 2011 met 0,7 procent. Deze stijging is echter minimaal wanneer deze wordt afgezet tegen de stijging de jaren daarvoor. Die lagen rond de 3 procent.

Verhoogde AZV-premies

De opbrengsten uit premies van AZV waren dit jaar aanzienlijk hoger. Het totaal aan premie-opbrengsten kwam op 250,1 miljoen florin. Dat is ruim 10 miljoen florin meer dan begroot. Waar een premiestijging van 2,5 procent ten opzichte van vorig jaar verwacht werd, stegen de premieopbrengsten met 6,1 procent. Deze positieve ontwikkeling heeft mede te maken met de stijging van het minimumloon per 1 januari 2012. Ook had de sluiting van de raffinaderij geen noemenswaardige invloed op de premies. De oud-werknemers kregen een uitkering of eenmalige afvloeiingsregeling waarover zij ook AZV-premie moesten betalen.

Share this page:
« Back
Back to Top