Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vermogen SVB Curacao met half miljard gedaald, Aov-wet in Centrale Commissie Staten

WILLEMSTAD — Het vermogen van de Sociale Verzekeringsbank is vanaf 9 oktober 2010 tot eind december 2012 gedaald met 517 miljoen gulden. Dit staat vermeld in een memo van het College financieel toezicht (Cft) aan de Staten van Curaçao. Op 9 oktober 2010, daags voor het uiteenvallen van de Antillen, bedroeg het vermogen van de SVB nog 718 miljoen gulden. Eind 2012 was het vermogen van de sociale verzekeraar gedaald tot 216 miljoen, aldus het Cft.

In de daling van 517 miljoen gulden is een bedrag van 242 miljoen gulden inbegrepen, dat direct het gevolg is van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. De eilanden St. Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) kregen dit bedrag mee bij de boedelscheiding van het vermogen van de SVB. Op 9 oktober 2010 bedroeg het vermogen van de SVB 718 miljoen gulden. Een dag later, op 10-10-‘10, daalde dit vermogen naar 475 miljoen gulden. In de periode van 10-10-‘10 tot eind 2011 is het vermogen van de SVB gedaald met bijna 150 miljoen gulden als gevolg van tekorten in de zorgfondsen en met name het pensioenfonds, de aov. In 2012 daalde het vermogen verder met 110 miljoen, om zo eind 2012 op een totaalvermogen van 216 miljoen gulden uit te komen. Volgens het Cft is de daling in het vermogen van de sociale verzekeraar ook te wijten aan het feit dat de premie-inkomsten in de zorgfondsen en name het aov-fonds beduidend achterblijven bij de uitgaven.

Een belangrijke oorzaak voor de tekorten in de sociale fondsen is de bevolkingssamenstelling. Curaçao heeft een relatief oude bevolking, waardoor het vergrijzingsprobleem zich al volop manifesteert. De bevolkingen van St. Maarten en de BES-eilanden zijn relatief veel jonger. Zo kende het land de Nederlandse Antillen in 2010 zo’n 47.000 aov-gerechtigden. In 2011 telde het autonome land Curaçao al 44.000 aov’ers. Volgens het Cft tonen deze cijfers aan dat slechts een klein deel van de aov’ers op de Antillen woonachtig was op St. Maarten en de BES-eilanden. “In feite hebben deze eilanden tot 10-10-‘10 ervoor gezorgd dat de zorg- en aov-uitgaven op Curaçao betaalbaar bleven. Dit is ook de reden dat juist in 2011 voor het eerst de grote tekorten in de sociaIe fondsen duidelijk werden.” Hier komt volgens het Cft ook bij kijken dat tot 2008 de SVB goede resultaten behaalde uit haar beleggingsresultaten, maar door de internationale financiële crisis is het beleggingsresultaat afgenomen en daarmee ook de financieringsmogelijkheden voor de bestaande tekorten.

Het Cft is te spreken over het traject van maatregelen die het interim-kabinet wil implementeren in de zorg en de pensioenvoorzieningen op het eiland en die ertoe moeten leiden dat de premie-inkomsten stijgen en de uitgaven dalen. Hiermee wordt specifiek bedoeld de aangekondigde verkleining van het basispakket en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar op het eiland.

 


Aov-wet in Centrale Commissie Staten

DINSDAG, 19 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — In het eindconcept van de wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (aov) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (aww) is opgenomen dat 57- en 58-jarigen zelf mogen bepalen wanneer zij met pensioen gaan. Zij zullen echter met 6 procent worden gekort op elk jaar dat zij eerder met pensioen gaan.

De regering is voornemens om de nieuwe aov-wet per 1 maart van dit jaar in te laten gaan. De behandeling in de Centrale Commissie van de Staten staat gepland voor volgende week woensdag, 20 februari, om negen uur ‘s ochtends. Dit houdt in dat de aanpassing in een openbare vergadering binnen uiterlijk acht dagen hierna in een openbare vergadering van de Staten aan bod moet komen, wil die per 1 maart ingevoerd kunnen worden. Reden hiervoor is dat zonder maatregelen te treffen het aov-fonds vanaf augustus niet meer in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dat heeft de regering uitgerekend.

De wetsaanpassing gaat uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar. In de praktijk komt dit erop neer dat iedereen die op 1 maart 56 jaar of jonger is op zijn of haar 65e met pensioen zal gaan. Verzekerden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze landsverordening 57 of 58 jaar oud zijn, hebben de mogelijkheid om te bepalen op welke leeftijd, variërend van 60 tot en met 65 jaar, zij hun recht op de ouderdomsverzekering willen of zullen doen gelden. Daarbij geldt wel dat voor elk jaar dat de verzekerde vóór de 65-jarige leeftijd met ouderdomspensioen gaat, hij 6 procent minder ontvangt van het in het jaar waarin hij met pensioen gaat geldende ouderdomspensioen.

In de gewijzigde wet is ook opgenomen dat de aov niet meer jaarlijks geïndexeerd zal worden in verband met de stijging van de kosten voor levensonderhoud op het eiland. De indexering zal nu alleen plaatsvinden als er sprake is van reële economische groei, dat wil zeggen (nominale) economische groei minus inflatie. Hiernaast wordt de inkomensgrens van de aov ook verhoogd tot 100.000 gulden per jaar. In 2012 bedroeg de loongrens nog 93.000 gulden. Personen die meer dan 100.000 gulden per jaar verdienen betalen een extra premie van 1 procent over het bedrag boven de 100.000 gulden per jaar.

Ook de totale aov-premie wordt verhoogd met 2 tot 15 procent. Op dit moment betaalt de werkgever 7 procent, terwijl de werknemer 6 procent betaalt. Deze extra twee procenten komen voor rekening van de werkgever, staat in de nieuwe wet vermeld. De aanpassing van de aov heeft ook gevolgen voor de opbouw van het aov-pensioen. Op dit moment bedraagt deze periode 45 jaar, van het 15e tot het 60e jaar. Maar door de nieuwe wet wordt dit van 15 tot en met 65 jaar. Een opbouwperiode van 50 jaar.

Share this page:
« Back
Back to Top