Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Medisch Specialisten Curaçao: Basisverzekering zorgt voor tweedeling

WOENSDAG, 13 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) hoopt dat besprekingen met de minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) overmorgen, over onder andere de landsverordening basisverzekering ziektekosten, tot tastbare resultaten zullen leiden. Volgens de VMSC is de wet krakkemikkig en rammelt hij aan alle kanten.

Al in september 2012 heeft de VMSC in een uitgebreide analyse commentaar geleverd op de destijds voorliggende ontwerplandsverordening, waarin werd vastgesteld dat het ontwerp zowel inhoudelijk als formeel de toets der kritiek niet kon doorstaan. Hoewel de Raad van Advies diverse inhoudelijke bezwaren had tegen het voorliggende herziene ontwerp en zich met name ook verontrust toonde over het feit dat aan verschillende in de tekst van de landsverordening genoemde essentiële randvoorwaarden nog niet was voldaan, heeft de regering dit advies naast zich neergelegd. Het gevolg is dat de bevolking is opgezadeld met een overhaast en ondoordacht ingevoerde krakkemikkige landsverordening die aan alle kanten rammelt, zowel inhoudelijk als formeel.

Tweedeling

Zo protesteren de medisch specialisten onder andere tegen de samenstelling van het zorgpakket. Ondanks dat de premie is verhoogd, is het zorgpakket versmald. In de landsverordening stelt de regering dat mensen zich vrijwillig kunnen bijverzekeren voor de zorg die niet in het pakket zit. Volgens de VMSC gaat de regering hierbij echter volledig voorbij aan het feit dat mensen in de lagere inkomensgroepen financieel niet in staat zijn om de extra kosten van een aanvullende verzekering te dragen. “Op deze manier werkt de regering een tweedeling in de bevolking tussen ‘arm en rijk’ in de hand. Deze tweedeling wordt nog pregnanter nu de ambtenaren niet meedoen in de basisverzekering en hun oorspronkelijke, uitgebreidere zorgpakket behouden”, aldus de VMSC. “De oorspronkelijke doelstelling van de landsverordening, namelijk ‘een uniforme toegang tot en het behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg’ raakt op deze manier juist steeds verder uit het vizier.”

Volgens de VMSC was het beter geweest als de reparaties voor de invoering van de landsverordening waren doorgevoerd. “De regering staat weliswaar onder druk om tot bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidszorg te komen maar zij loopt het risico in haar haast fouten te maken op grond waarvan beoogde bezuinigingen niet worden gerealiseerd en om op bepaalde punten te worden teruggefloten zoals is gebeurd bij de ambtenaren en met betrekking tot de tarieven voor de botika’s”, aldus de VMSC in een brief aan de minister.

Ontoereikend

De VMSC zal ook zeer kritisch kijken naar de tariefsverlaging die voor een deel van de verzekerden wordt doorgevoerd door de vergoedingsgrondslag te verschuiven van het ‘particuliere tarievenboek’ uit 1986 naar het SVB-tarief. Het tarievenboek van 1986 is al sinds die datum nooit aangepast aan de inflatie. Volgens de VMSC kan ieder weldenkend mens zich indenken dat deze tarieven niet meer toereikend zijn. Bovendien zijn de SVB-tarieven gemiddeld nog eens ongeveer 30 procent lager. “Deze tarieven zijn in het verleden ooit ingevoerd als ‘sociaal tarief’ voor mensen met de laagste inkomens maar door de voortdurende verhogingen van de loongrens valt nu het overgrote deel van de werknemers in de SVB-verzekering. Het uitbreiden van een sociaal, structureel niet-kostendekkend tarief naar nagenoeg alle verzekerden kan niet anders dan tot ongewenste gevolgen leiden”, aldus de VMSC.

Share this page:
« Back
Back to Top