A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Telecommunicatie in Caribisch Nederland

Aanleiding
Bij de transitie in 2010 van Bonaire, St. Eustatius en Saba naar het Nederlandse staatsbestel is besloten de toen geldende Telecommunicatiewetgeving te continueren voor een periode van vijf jaar alvorens deze te evalueren. Wel heeft het ministerie van Economische Zaken destijds in kaart gebracht hoe de telecommunicatiemarkten op dat moment geordend waren en hoe deze markten werkten.

Nu vijf jaar zijn verstreken sinds de transitie, gaat het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met de (markt)toezichthouders Agentschap Telecom (AT) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het staande beleid en huidige wet- en regelgeving die geldt voor Caribisch Nederland kritisch tegen het licht houden en daar waar nodig herijken. Het doel daarbij is om te komen tot een passend telecomkader voor Caribisch Nederland waarbij tevens de vraag wordt gesteld of deze regelgeving in lijn kan worden gebracht met de Nederlandse telecommunicatieregelgeving.

Voorafgaand aan deze evaluatie en mogelijke herijking van de wet- en regelgeving heeft het ministerie van EZ door SEO Economisch Onderzoek (SEO) een quick scan onderzoek naar de feitelijke situatie op de telecommarkten in Caribisch Nederland laten uitvoeren. Deze quick scan dient nadrukkelijk als input voor de herijking van de bestaande wet- en regelgeving die op een later moment zal plaatsvinden. In dit rapport doet SEO verslag van dit onderzoek.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top