Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tekort op lopende rekening betalingsbalans Centrale Bank Curacao en St. Maarten afgenomen in 2013

ZATERDAG, 28 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de monetaire unie nam enigszins af in 2013 ten opzichte van 2012. Deze lichte verbetering was het resultaat van een sterkere stijging in de exporten, meer dan in de importen. Dat meldt Emsley Tromp, directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een overzicht over 2013 en de vooruitzichten voor 2014.

Zowel de inkomensrekening als de inkomensoverdrachtenrekening bleven volgens Tromp nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2012. Hij schetst hoe de groei van de exporten voornamelijk werd gedreven door meer deviezeninkomsten van toerisme en transport, enigszins verzacht door een daling in de wederexporten door de bedrijven in de vrije zone van Curaçao. De groei van de importen was gerelateerd aan meer goederenimporten om aan de vraag van de toeristen te voldoen en de invoer van constructiemateriaal ten behoeve van investeringsprojecten. De daling in de importen van de vrije zone-bedrijven en de krimp in de binnenlandse bestedingen hebben de groei in de importen verzacht. Ook de lagere internationale olie- en voedselprijzen hebben de stijging van de importen beperkt.

Het tekort op de lopende rekening werd voornamelijk gedekt met externe financiering van de private sector. De netto directe investeringen namen toe door een stijging in de vorderingen van buitenlandse moedermaatschappijen op lokale bedrijven. De portfolio-investeringsrekening verslechterde, omdat de institutionele beleggers niet alle vervallen buitenlandse schuldtitels in hun portefeuille hebben herbelegd in het buitenland. Daarnaast verslechterde de leningen- en kredietrekening door onder andere de netto afname in de buitenlandse banktegoeden van lokale bedrijven om een deel van hun importen te financieren en meer ontvangen handelskredieten op importen. De netto kapitaaloverdrachten in de monetaire unie namen verder af in 2013, voornamelijk door een daling in de ontvangen ontwikkelingsfondsen. Eén van de voorwaarden van de schuldsanering was de afbouw van de ontwikkelingshulp. Doordat de netto instroom van kapitaal niet toereikend is om het tekort op de lopende rekening te financieren, wordt een betalingsbalanstekort van ruim 46 miljoen gulden verwacht voor 2013. De afname van de bruto buitenlandse reserves is echter minder sterk dan in 2012, aldus de CBCS-topman.

2014

Voor 2014 wordt verwacht dat de situatie op de lopende rekening van de betalingsbalans verder zal verbeteren, aangezien de exporten de toename van de importen zullen overtreffen. De exporten zullen met name profiteren van de aantrekkende wereldeconomie die onder andere zal resulteren in meer deviezeninkomsten uit toerisme. De importen zullen onder andere stijgen door meer importen van constructiemateriaal ten behoeve van de constructie van het ziekenhuis in Curaçao en andere investeringsprojecten. De groei van de importen zal worden verzacht door de krimp in de particuliere bestedingen in Curaçao. Ook de verwachte aanhoudende druk op de internationale olie- en voedselprijzen zal een verdere groei van de importen afremmen. In 2014 wordt verwacht dat de financiering vanuit het buitenland voldoende zal zijn om het tekort op de lopende rekening te kunnen dekken. Hierdoor wordt een overschot op de betalingsbalans verwacht dat zich vertaalt in een stijging van de bruto officiële reserves.

“Ondanks de verwachte verbetering in de situatie op de betalingsbalans blijft het tekort op de lopende rekening als percentage van het BBP (19 procent) hoog. Het monetaire beleid zal daarom ook in 2014 krap blijven. Echter, een krap monetair beleid alleen biedt geen oplossing voor een duurzame verbetering van de betalingsbalans.”

De situatie op de betalingsbalans kan structureel worden verbeterd als beide landen hun concurrentiepositie ten opzichte van hun belangrijkste handelspartners versterken. Tromp: “Gedurende de afgelopen jaren is de concurrentiekracht van zowel Curaçao als St. Maarten ten opzichte van de belangrijkste handelspartners verslechterd. Dit blijkt onder andere uit de reële effectieve wisselkoers die de internationale concurrentiekracht van een land in termen van prijzen meet. De reële effectieve wisselkoers van Curaçao laat vanaf 2009 een verslechtering zien. In St. Maarten is deze koers sinds 2008 aan het verslechteren. De verslechterde concurrentiekracht van beide landen heeft bijgedragen aan het gestegen tekort op de lopende rekening. De concurrentiekracht kan verbeteren door middel van onder meer loon- en prijsflexibiliteit, een hogere arbeidsproductiviteit en een verbetering van het investeringsklimaat. Hiervoor moeten beide landen beleidsmaatregelen nemen die de knelpunten aanpakken om zodoende de situatie op de betalingsbalans op een structurele wijze te verbeteren.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top