Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Staatkundige veranderingen slecht gepland op Curaçao in 2010

28 OKTOBER 2013

Willemstad – De staatkundige overgang op 10-10-‘10 is slecht gepland en niet goed verlopen. Dat is de mening van Raymond Begina, adviseur bij KPMG en jarenlang betrokken bij staatkundige ontwikkelingen.  Hij heeft dit gezegd tijdens de onlangs georganiseerde bijeen- komst van verschillende vakbon- den ‘kumbre sindikal’.

,,Er is te laat begonnen met de werkelijke en serieuze implementatie, de implementatie was een chaos, het topkader was niet ‘in place’ om te sturen, er was geen strakke centrale regie, dus veel ruis in het apparaat, verantwoordelijken verscholen zich achter de structuur en er zijn aan de lopende band politieke wisselingen geweest.”

Het gevolg is dat het slecht gepland is in 2010 en in 2013 nog steeds niet is afge- rond. Neem bijvoorbeeld de zes ministers Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) in de laatste twee en een half jaar. Er zijn volgens Begina vele discussies over de structuur geweest en de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie (NBO), maar er is weinig stil gestaan bij de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking van Curaçao, de concurrentiekracht van Curaçao op internationaal niveau, de kwaliteit van leven en de implementatiestrategie.

Om alles nog eens te onderstrepen zet Begina op een rijtje wat er fout ging bij de fusie tussen land en eilandgebied: ,,Er was geen integratieplan, beide organisaties werkten als het ware als concurrenten van elkaar, er was een andere organisatiecultuur, een andere hiërarchie en een verschillende manier van werken. Er was bovendien weinig informatie over de fusie, de IT-systemen waren verschillend, er was geen vergelijkbare salaris- structuur, de posities en de pro- cessen binnen de organisaties waren anders, er was sprake van verschil in opleidingsniveau en er was wantrouwen tussen de organisaties.”

Maar wat heeft Curaçao nu nodig? Volgens Begina een sterk bestuur. Want, zo stelt hij: ,,Met een sterk bestuur kan sterk beleid gevoerd worden, een sterk bestuur is een sterke partner voor alle inwoners en het bedrijfsleven, geeft een goed internationaal imago, reduceert altijd bureaucratie en geeft kwalitatief hoogwaardige service en ver- mindert de afstand tussen overheid en burger.”

Volgens de deskundige kan met een sterk bestuur het Rif-gebied ontwikkeld worden vanaf Renaissance tot en met Marriott. ,,Dit thema vraagt al jaren om aandacht”, aldus Begina. Verder kunnen met een sterk bestuur investeerders aangetrokken worden, kan een nieuw ziekenhuis gebouwd worden, gebeurt er iets met de toekomst van de raffinaderij, komen er leefbare wijken, woningbouw en jeugdzorg en (jeugd)werkgelegenheid.

SOAB: Valse beloftes

Het grote veranderingstraject dat de bevolking beloofd was na 10 oktober 2010, is er nooit gekomen. Het ont- breekt aan leiderschap op alle niveaus. Dat was de stelling van Geomaly Martis, directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) die ook een voordracht hield bij de bijeenkomst van vakbonden, ‘kumbre sindikal’, afgelopen weekend op de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Het is volgens hem misgelopen toen er een tekort in de overheidsboeken werd geregistreerd in 2010, 2011 en 2012, terwijl de supervisiewetgeving een gebalanceerde begroting voorschrijft.

,,Dit moest dus gecorrigeerd worden met het nemen van maatregelen om de inkomsten te verhogen en de kosten te verlagen”, aldus Martis. Hij beveelt aan om geen nieuwe maatregelen te nemen maar de effectiviteit en de efficiëntie te verhogen bij de uitvoering van de bestaande wetgeving.

Regering kan afwijken van CGOA

Hoewel in eerste instantie de regering niet zomaar wetten mag aannemen die de juridische po- sitie van ambtenaren aantast, zonder dat hier overeenstemming mee is met het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA), is er een artikel binnen het CGOA dat de regering de mogelijkheid geeft van deze vereiste af te wijken.

,,We moeten goed in de gaten houden dat daar geen misbruik van gemaakt wordt”, waren de waarschuwende woorden van Mario ‘Totty’ Chirinos als voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) tijdens de ‘kumbre sindikal’, de bijeenkomst van verschillende vakbonden afgelopen weekend. Regering kan afwijken van CGOA CCvV bestaat uit de vier vakbonden STrAF (douane), NAPB en SAP (politie) en de ambtenarenvakbond Abvo en vormt samen met de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening als vertegenwoordiger van het Land, het CGOA.

Binnen het CGOA worden wetsvoorstellen die de juridische positie van ambtenaren raken, besproken. Wetten mogen in principe niet aangepast worden zonder goed- keuring van het CGOA. Het orgaan is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER) en heeft een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Valdemar Marcha.

Het CGOA vergadert een keer per maand. Er is ook een Advies-Arbitrage Commissie voor als onderhandelingen spaak lopen. Binnen het CGOA moet consensus zijn over de te nemen besluiten die door de partijen – regering en vakbonden – ondertekend worden in een convenant. Het convenant moet door de re- gering geformaliseerd worden.

Chirinos: ,,De regering van Curaçao is bestuurder en werkgever. Als werkgever houdt de regering zich echter helemaal niet aan wat een werknemer normaal gesproken van een werkgever verwacht, namelijk iemand die professioneel is, onafhankelijk, goed advies kan ge- ven over beleid van het land, controle moet uitvoeren op de financiën en bestedingen, die misstanden kan signaleren en aan de kaak stellen. De regering volgt adviezen van ambtenaren vaak niet op, gaat op eigen hout- je verder en brengt het land in de financiële problemen. Ik begrijp niet waarom er niet eerst intern gesproken wordt over hoe de overheid in financiële problemen is geraakt en hoe dit opgelost wordt, alvorens aan de positie van ambtenaren te komen?” zo klonk verontwaardigd op de bijeenkomst.

,,We moeten de re- gering erop wijzen dat er slecht beleid gevoerd wordt en geld over de balk gesmeten wordt en daar eerst maar eens naar gekeken moet worden. Volgens Chirinos heeft de regering onder andere de volgende maatregelen in petto: het reduceren van het ambtenarenapparaat met 418 fte in 5 jaar tijd, de vakantiepremie verlagen van 6 naar 3 procent voor twee jaar, geen indexering voor twee jaar, de vervroegde uittreding afschaffen (VUT), het verminderen van de salaristreden, verandering van het pensioen en de leeftijd verhogen van 60 naar 65 jaar.

Waar de ‘waste’ dan zit? Chirinos: ,,In de huur van gebouwen, terreinen in erfpacht, illegale terreinen waar geen erfpacht over betaald wordt, werknemers die zonder werk thuis zitten, waar- onder mensen uit hoge posities die door ‘politieke vriendjes’ uit de weg geruimd zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top