Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

RvA niet tevreden over Douanewet

15 februari 2017

Willemstad – De Raad van Advies (RvA) is niet tevreden over de ontwerp-Landsverordening douane en accijnzen, zo blijkt uit een op de website gepubliceerd advies. De Staten zouden deze week een vergadering aan deze wet wijden, maar dit onderwerp is deze week opgeschort. De eerste kritische opmerking van de RvA gaat over het feit dat de ontwerp-landsverordening waar het gaat om de accijnzen voor een groot deel een kopie is van Nederlandse/(BES)- wetgeving.

De RvA schrijft hierover: ,,De Raad is van oordeel dat bij het gebruiken van Nederlandse wetgeving als voorbeeld voor lokale wetgeving de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid betracht dient te worden aangezien beide rechtssystemen van elkaar kunnen verschillen.” Een andere grote nalatigheid is dat in de memorie van toelichting (MvT) wordt aangegeven dat een uitgebreide toelichting bij vele artikelen achterwege gelaten wordt, omdat deze artikelen een voortzetting zijn van de bestaande regelingen.

Maar, zo voert de RvA aan, ten eerste komen daar heel wat wetten bij kijken, zoals de Algemene Verordening I.U. en D 1908 (AVIUD), de Gedistilleerdverordening 1908, de Landsverordening accijns op bier 1970 en de Landsverordening accijns op sigaretten. Maar erger is eigenlijk dat deze nieuwe ontwerp-landsverordening stelt dat al deze andere wetten komen te vervallen als de nieuwe landsverordening in werking treedt. RvA: ,,In de MvT mag niet verwezen worden naar de memorie van toelichting van een andere (vervallen) landsverordening.”

Daar komt bij dat de AVIUD dateert uit 1908 en deze in het verleden minstens 54 keer is gewijzigd. De andere vier landsverordeningen dateren uit 1932 en 1970 en zijn ook ettelijke malen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet digitaal beschikbaar en moeilijk op te sporen. Het komt er dus op neer dat de RvA van mening is dat alle artikelen in de nieuwe wetgeving duidelijk omschreven moeten worden in de MvT.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top