A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Review Onderzoek Jeugdreclassering Curacao

In zijn Jaarplan voor 2016 heeft de Raad voor de rechtshandhaving (hierna ook: de Raad) vastgelegd welke onderzoeken worden uitgevoerd. Eén van deze onderwerpen is het review-onderzoek Jeugdreclassering. Dit is een vervolg op het eerdere onderzoek van de Raad in het jaar 2012 over het bestaan, de opzet en de werking van jeugdreclassering op Curaçao.

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige groei en ontwikkeling. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om dit recht voor hun kinderen te verwezenlijken. Door verschillende omstandigheden, oorzaken en redenen kunnen jeugdigen op het criminele pad belanden waardoor de overheid op een gegeven moment moet ingrijpen. De overheid heeft daarbij de plicht om passende- en zo nodig dwingende maatregelen te treffen. Met genoemd oogmerk heeft de Raad het eerdergenoemde onderzoek in 2012 gedaan en aanbevelingen geformuleerd.

In dit rapport heeft de Raad geconstateerd dat de organisaties zich bijzonder hebben ingespand om de aanbevelingen uit te voeren. Het Ministerie van Justitie heeft het merendeel van de aanbevelingen opgevolgd. Vier aanbevelingen zijn niet volledig uitgevoerd. Een aanbeveling is nog niet uitgevoerd en drie aanbevelingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Het Ministerie heeft aangegeven voornemens te zijn om op korte termijn alsnog volledig uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Het Openbaar Ministerie heeft de aanbevelingen gezamenlijk met de AJJC uitgevoerd. De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao is sinds 1 februari 2014 operationeel en sindsdien ook belast met de uitvoering van de aanbevelingen die in het onderzoek van 2012 ten aanzien van het Bureau Voogdijraad zijn gedaan. De AJJC heeft deze aanbevelingen uitgevoerd.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top