A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Rekenkamerverslag 2017 Suriname

De Rekenkamer van Suriname (Kamer) presenteert u ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet haar verslag over het dienstjaar 2017. Het verslag 2017 is samengesteld op basis van onze surinaamse rekenkamer onderzoeksmethodiek, waarbij alle audits zijn gedaan op basis van de ontvangen beschikkingen van diverse ministeries.

Verslagjaar

Benoemingswaardig zijn de volgende punten:

• In het verslagjaar is het veranderingsproces binnen de Kamer voortgezet met financiering van de Inter-American Development Bank (IDB).

• Het Supreme Audit Institution Performance Management Framework (SAI PMF) welke in het laatste kwartaal van 2016 van start is gegaan is intussen afge-rond.

• De resultaten van het SAI PMF zijn de basis geweest voor het vaststellen van het Strategisch Plan 2017 – 2021.

• Met de IDB is ook het project gestart om een nieuwe werkmethode volgens International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAIs) te introduceren. Verandering vergt geduld, begrip en tijd. De Kamer zal zich nog niet volledig kunnen committeren aan de ISSAIs, maar deze bijzondere transfor-matie zal resulteren in betere kwaliteitsproducten waaronder rapporten.

Vooruitblik

In het dienstjaar 2018 worden er twee (2) pilot onderzoeken gedaan volgens de nieuwe werkmethode. De auditobjecten welke getoetst zullen worden volgens voornoemde methode zijn subsidies en grondbeschikkingen.

Het Rekenkamerverslag gaat inhoudelijk in op de volgende punten:

1. Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid Rekenkamer
2. Personele aangelegenheden
3. Financiële administratie staat
4. Rechtmatigheidsonderzoek

Financiële administratie staat

• Uitgaven

In het dienstjaar 2016 is het Integrated Financial Management Information System (IFMIS) door de minister van Financiën formeel ingevoerd. De indeling van de begroting is vervolgens aangepast aan het systeem. De apparaatskosten worden nu verwoord als operationele uitgaven, die zijn opgesplitst in twee componenten: lopende – en kapitaaluitgaven. De beleidsprogramma’s worden verwoord als programma’s die worden opgesplitst in diverse componenten. De totaal geraamde uitgaven over het dienstjaar 2017 bedragen SRD 8.938,5 miljoen.

• Ontvangsten

De ontvangsten van de staat bestaan uit belastingmiddelen, niet-belastingmiddelen en schenkingen c.q. donormiddelen/leningen. Voor het dienstjaar 2017 waren de totale belastingontvangsten begroot voor SRD 2.978,5 miljoen (directe belastingen SRD 1.013,0 en indirecte belastingen SRD 1.965,5). De ontvangsten uit de niet-belastingmiddelen zijn geraamd op SRD 206 miljoen.

Het complete verslag is beschikbaar onder deze knop:
Download PDF
Aantal pagina’s 123 • Taal Nederlands • Land Suriname

Bron: Rekenkamer van Suriname
Tags: public finance and tax, suriname, financien, belasting, belastingen, overheid, financiën, politie, justitie, minister van justitie, ministerie van financien, ministerie van financiën finance, centrale bank, budget, begroting, report, jaarverslag, verslag.

Share this page:
« Back
Back to Top