A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Rekenkamerverslag 2016 Suriname

Met het presenteren van het Rekenkamerverslag 2016 heeft de Rekenkamer van Suriname (Kamer) voldaan aan het gestelde in artikel 51 van onze Grondwet, namelijk om ten minste één keer per jaar en wel vóór 1 april aan De Nationale Assemblee (DNA), de Staatsraad en de regering verslag uit te brengen.

Verslagjaar

Benoemingswaardig zijn de volgende punten:

• In het verslagjaar heeft de Kamer aandacht gevraagd aan DNA voor onder ander de beëindiging van de zittingsperiode van het College over de periode 2011-2016 en de concept Wet Rekenkamer.

• Het belangrijkste interne thema voor de Kamer in het verslagjaar was capaciteit- en kwaliteitsverbetering. Voor de Kamer is het duidelijk dat het toepassen van voornoemde componenten hoge eisen stellen.

• In het laatste kwartaal van 2016 is het Supreme Audit Institution Performance Management Framework (SAI PMF) project van start gegaan. Het SAI PMF is een methode welke is ontwikkeld om een rekenkamer te toetsen in hoeverre haar huidige controle werkzaamheden voldoen aan de Interational Standards for Supreme Audt Institutions (ISSAIs).

Vooruitblik

In het dienstjaar 2017 vindt de voortgang van het veranderingsproces binnen de Kamer plaats. Ervan bewust zijn dat het doorvoeren van positieve veranderingen in bestuurlijk processen inzet, discipline en tijd vergt. Het verslag 2016 wordt aangeboden met het geloof en vertrouwen dat de ingezette trend van positieve veranderingen zal worden voortgezet. De Kamer is haar huidige (traditionele) werkmethode aan het afbouwen. Er zal een aanvang worden gemaakt met het verrichten van rechtmatigheids- en financiële controle volgens de ISSAI’s. De eerste vruchten van het ingezette veranderingsproces, zoals rapportages volgens internationale controle standaarden voor rekenkamers, zullen naar verwachting voor 2020 reeds zichtbaar zijn.

Het Rekenkamerverslag gaat inhoudelijk in op de volgende punten:

1. Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid Rekenkamer
2. Personele aangelegenheden
3. Financiële administratie staat
4. Rechtmatigheidsonderzoek

De Rekenkamer biedt het Rekenkamerverslag 2016 aan in het besef dat er een grote uitdaging bestaat tussen de taken die haar zijn opgedragen en de mogelijkheden waarover zij beschikt om die taken uit te voeren.

Het complete verslag is beschikbaar onder deze knop:
Download PDF
Aantal pagina’s 102 • Taal Nederlands • Land Suriname

Bron: Rekenkamer van Suriname
Tags: public finance and tax, suriname, financien, belasting, belastingen, overheid, financiën, politie, justitie, minister van justitie, ministerie van financien, ministerie van financiën finance, budget, begroting, report, jaarverslag, verslag,

Share this page:
« Back
Back to Top