Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rekenkamer: ‘Integriteitszorg vooral verantwoordelijkheid management Siad’

ZATERDAG, 08 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — In het rapport integriteitszorg Siad van de Algemene Rekenkamer dat gisterochtend bekend werd gemaakt, stelt zij dat het bestuur en het management niet tot nauwelijks een integere cultuur bevordert. Terwijl dit volgens de Rekenkamer wel hun verantwoordelijkheid is.

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat Siad slechts in beperkte mate beheersmaatregelen, de zogenaamde soft controls, toepast. Deze maatregelen zijn gericht op het bevorderen van een integere cultuur in een organisatie. “Daarbij kan onder andere worden gedacht aan opleidingen en bijeenkomsten om waarden en normen regelmatig op een positieve manier onder de aandacht van het personeel te brengen”, aldus het rapport. Maar volgens de Rekenkamer ligt de nadruk bij de Siad vooral op het vaststellen van regels, waaraan het personeel zich heeft te houden. Uit een in 2010 opgemaakt rapport van de Centrale Accountantsdienst (CAD), dat wordt aangehaald in het rapport van de Algemene Rekenkamer, blijkt dat de managementstijl bij de douane als overwegend directief en streng wordt gekenschetst. Ook wordt er volgens dat rapport weinig gebruik gemaakt van participatie en inbreng van personeel. “Onder het Douanepersoneel is er soms angst om (structurele) problemen aan te kaarten bij leidinggevenden, waardoor ze niet worden aangepakt”, aldus de CAD.

Voorbeeldrol

Bij soft controls ligt de nadruk niet op de (controle op de) naleving van regels, maar op het levend houden van de integriteit in een organisatie. “Managers en bestuurders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen en dat betekent onder meer dat zij met soft controls om moeten kunnen gaan.” En dat is dus niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer. Zij stelt dat er te weinig aandacht is voor de voorbeeldrol van het management en dat, in de praktijk, onderbelicht blijft dat integriteitszorg vooral een verantwoordelijkheid is van het management. “En niet in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van personeelszaken of IT.”

Een andere conclusie van de Rekenkamer is dat er geen vastgestelde gedragscode is en dat er weinig aandacht is voor het onderwerp integriteit tijdens functioneringsgesprekken of werkoverleg. “Bewustwordingsprogramma’s, dilemmatrainingen en belevingsonderzoek ontbreken.”

Ongeschreven regels

De Algemene Rekenkamer hield naast documentenanalyse ook interviews met een aantal sleutelfunctionarissen van de Siad, waaronder adviseurs van de minister van Financiën en de waarnemend directeur van CAD. Binnen de Siad spraken zij met leden van het managementteam, de waarnemend directeur, het waarnemend hoofd van het belastingkantoor, het hoofd van Douane, waarnemend manager IT, de teamleider Ondernemingen, het hoofd en een medewerker van personeelszaken, een controller en een projectadviseur bestuurlijke informatievoorziening.

Uit de met hen gehouden interviews bleek onder andere dat de organisatie op een aantal belangrijke punten zogenaamde ongeschreven regels hanteert. Zo zou er een bijzondere regeling bestaan voor de toegang tot de gegevens van collega’s, parlementariërs en ministers. En er zou een ongeschreven regel zijn dat medewerkers de dossiers van familieleden of vrienden niet zelf behandelen. Enkele Siad-medewerkers wezen er tijdens het onderzoek op dat er niet altijd voldoende oog is voor een zorgvuldige omgang met waardevolle en gevoelige informatie. En verschillende geïnterviewden zeggen volgens de Rekenkamer dat het thema integriteit naar hun indruk niet leeft onder het personeel. “Ook is er geen cultuur van elkaar aanspreken op gedrag.”

Ongewenst

Verder kwam uit de interviews naar voren dat externe medewerkers van de softwareleverancier onbeperkte toegang tot het geautomatiseerde systeem hebben. “Uit oogpunt van informatiebeveiliging moet dit als onwenselijk worden beschouwd”, benadrukt de Algemene Rekenkamer in haar rapport. En dat bevestigt minister van Financiën Mike de Meza (AVP) in zijn, in het rapport opgenomen, reactie. “Het laatste is ook mijn grote zorg geweest bij mijn aantreden als minister van het kabinet Mike Eman.” Hij geeft aan dat de Siad inmiddels het contract met deze softwareleverancier heeft opgezegd. En volgens hem wordt nu een intern beheerde competence center opgezet.

Share this page:
« Back
Back to Top