A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Reactie op de toelichting van Aruba op advies vastgestelde begroting 2017

Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft op 21 december 2016 de vastgestelde begroting 2017 van Aruba ontvangen. In ons advies hierop d.d. 11 januari 2017 was het CAft van oordeel dat deze begroting op fundamentele punten onvoldoende was toegelicht om te kunnen beoordelen of volledig aan de normen uit de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) wordt voldaan. Het CAft heeft u tevens geadviseerd de begroting met ANG 40 miljoen neerwaarts aan te passen. Hierop heeft u conform artikel 11 lid 4 LAft op 25 januari jl. binnen de wettelijke termijn van 14 dagen gereageerd. In de brief die voorligt, geeft het CAft zijn oordeel of in de begroting 2017 met deze aanvullende toelichting het halen van de normen uit de LAft in voldoende mate is toegelicht.

Oordeel
Uw reactie gaat uitgebreid in op de aanbevelingen van het CAft. U voorziet hiermee in een gedetailleerde nadere toelichting op de vastgestelde begroting 2017 en geeft aan momenteel geen aanleiding te zien om deze begroting aan te passen. Het CAft is van oordeel dat met deze nadere toelichting Aruba voldoende onderbouwd heeft dat de vastgestelde begroting 2017 voldoet aan de norm uit artikel 14 lid 2 LAft die behelst dat het tekort van de collectieve sector in 2017 maximaal 0,5% BBP bedraagt. Dit betekent dat Aruba bestaande geldleningen kan herfinancieren en nieuwe geldleningen kan aantrekken, zoals opgenomen in de begroting 2017, tot maximaal AWG 438,8 miljoen. Het CAft stelt vast dat realisatie van de begroting in belangrijke mate steunt op een ongekend sterke inzet op vergroting van de compliance. Realisatie van de voorziene extra belastingopbrengsten zal een majeure inspanning van de Belastingdienst vergen.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top