Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad van Advies kraakt Curaçaose basisverzekering ziektekosten af

VRIJDAG, 18 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Charles Cooper, fractievoorzitter van de MAN, citeerde gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten uit de nog niet openbaar gemaakte conclusies van de Raad van Advies (RvA) over de ontwerp-landsverordening basisverzekering ziektekosten. Volgens Cooper heeft het hoogste adviesorgaan van de regering de onderhavige landsverordening volledig afgekraakt. Het parlement ontvangt de ontwerp-landsverordening vandaag.

Het advies van de RvA dateert van 7 januari 2013. Het adviesorgaan stelt dat een aantal randvoorwaarden niet aanwezig zijn. Zo heeft de zorgautoriteit die toezicht houdt op de doelmatige en rechtmatige uitvoer van de basisverzekering ziektekosten door de SVB nog geen wettelijke basis en kan om die reden nog niet functioneren. Verderop in het advies attendeert de Raad de regering erop dat het landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekering 2001 niet zonder meer kan worden toegepast in een nieuwe situatie, omdat dit landsbesluit uitgaat van een ander pakket van medische en paramedische voorzieningen dan het basispakket van het ontwerp.

Ook is het aangeboden ontwerp naar de mening van de Raad zowel beleidsmatig als uitvoeringstechnisch niet geheel afgerond. Daarnaast heeft de RvA geen bewijs gezien van de doorberekening van de macro-economische effecten, waaronder de koopkracht van de verschillende inkomensgroepen, door de invoering van de basisverzekering ziektekosten. Zo worden het premiepercentage en de premie-inkomensgrens verhoogd en is de heffingsgrondslag gewijzigd. “Redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze doorberekening inmiddels gereed is”, aldus de RvA. “Het is echter niet bij het onderhavige advies gevoegd.” Cooper wilde dan ook weten of dit werkelijk zo is. Het wetsontwerp zou bovendien zonder enige onderbouwing stellen dat een besparingsbedrag van 20 miljoen gulden in verband met de verlaging van de kosten van de geneesmiddelen zonder meer haalbaar is. Ook plaatst de Raad vraagtekens bij het besluit van de regering om ambtenaren en gelijkgestelden buiten de landsverordening basisverzekering ziektekosten te houden. Bovendien is de financiële onderbouwing hiervan niet gewijzigd.

Schommelfonds

De RvA is ook kritisch over het voornemen om het AVBZ-fonds bij de SVB onder te brengen. “De Raad is van mening dat elk fonds zichzelf financieel zou moeten kunnen handhaven. Het instellen van een schommelfonds, waarbij tekorten van het ene fonds worden gedekt met overschot van een ander fonds, raadt de Raad af. Indien de regering desalniettemin overgaat tot het instellen van een schommelfonds, dan dienen daar naar de mening van de RvA strikte voorwaarden aan verbonden te worden. Er moeten bijvoorbeeld nadere regels gesteld worden wanneer er een beroep gedaan kan worden op het schommelfonds en welke instantie daarover gehoord moet worden”, aldus de Raad in haar advies.

Share this page:
« Back
Back to Top