Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Postitief advies CFT over Sabaanse begroting 2014

28 OKTOBER 2013

Kralendijk – Het College financieel toezicht (Cft) Bonaire, Sint Eustatius en Saba komt, op basis van de toetsing van de ontwerpbegroting Saba 2014 aan de Wet FinBES en het Besluit BBV BES, tot een positief oordeel. Het Cft is van mening dat de Op basis van toetsing ontwerpbegroting 2014 ontwerpbegroting 2014 in voldoende mate tegemoet komt aan de getoetste criteria.

Het openbaar lichaam Saba heeft een begroting ingediend met een begrotingsoverschot van circa 0,8 miljoen dollar. De baten bedragen ruim tien miljoen dollar. Saba heeft het overschot opgevoerd voor de aflossing van de renteloze lening onderwijshuisvesting. Ook is er een bedrag gereserveerd voor de financiering van de voorgenomen investeringen waaronder de eerste fase parkeerterrein Windwardside en het overlagen van wegen.

Met het creëren van een overschot in termen van baten en lasten om daarmee in liquiditeitstermen bedragen aan BZK en/of andere vakdepartementen terug te kunnen betalen, kiest het openbaar lichaam voor een behoedzame benadering. Uit oogpunt van behoedzaamheid is de indexatie van de vrije uitkering 2014 niet opgenomen in de begroting.

Dat geldt ook voor de baten waarover Saba nog in onderhandeling is met de Nederlandse vakdepartementen. Pas als er zekerheid bestaat worden deze baten middels een begrotingswijziging in de begroting opgenomen. Met uitzondering van aanpassing van de salarissen en de op klassificatie van bestuurders, hebben aan de lastenkant verder geen noemenswaardigeaanpassingen plaatsgevonden.

De batenkant laat vanwege de economische situatie een terug- gang aan lokale heffingen zien van bijvoorbeeld burgerzaken, bouwleges en landingsgelden. De daling aan inkomsten uit lokale heffingen wordt omgebogen middels het verhogen van enkele tarieven waaronder de motorrijtuigenbelasting, de erfpacht/verhuur en de luchthaventoeslag. Daarnaast wordt voor het eerst in 2014 de afvalstoffenheffing maandelijks geïnd.

Het belangrijkste risico in de begroting zijn de gevolgen voor het openbaar lichaam van de cao-onderhandelingen voor het overheidspersoneel. Vooruitlopend op het resultaat van deze onderhandelingen, die nog gaande zijn, heeft Saba in de begroting een bedrag voor ‘cost of living adjustment’ opgenomen alsmede middelen voor een eenmalige uitkering. Het gaat hier dan om 800 dollar per personeelslid en voor de eindejaaruitkering 250 dollar per personeelslid.

De personeelslasten vormen de grootste post (circa 50 pro- cent) in de begroting van het openbaar lichaam. Het Cft heeft ter plaatse inzicht gekregen in het nieuwe personeels- en administratiesysteem. Ook heeft het Cft inzage gekregen in de personeelsdossiers en heeft geconstateerd dat de volledigheid en juistheid van de dossiers enorm zijn verbeterd en daarmee ook de in de begroting opgenomen personeelslasten. Saba heeft in 2013 voortvarend gewerkt aan de afgesproken verbeterpunten van het financieel beheer. Zo heeft Saba de Code Corporate Governance vastgesteld en zijn het normenkader en de risico-analyse in het kader van de financiële positie/weerstandsvermogen opgesteld. Daarnaast is ook de procesbeschrijving voor de salariscontrole afgerond.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top