Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Positief advies begroting 2012 Sint Eustatius

maandag, 21 november 2011

ORANJESTAD — Het College financieel toezicht (Cft) heeft positief gereageerd op de concept-begroting 2012 voor het openbaar lichaam St. Eustatius. Dit houdt in dat er groen licht is gegeven voor de goedkeuring van de begroting door de Eilandsraad binnenkort.

De gedeputeerde belast met financiën Glenville Schmidt is uiterst tevreden en opgelucht dat de begroting door het Cft is goedgekeurd zodat dit gedeelte kan worden afgehandeld en de volgende stap in het goedkeuringsproces kan worden gezet.

In de samenstelling van de 2012-begroting werd voor het eerst uitvoering gegeven aan de BBV-BES, de wet op begrotingsverantwoordelijkheid voor de BES-eilanden. Deze wet bepaalt de standaards voor de opzet en inhoud van de begroting, die nu moet verschillen van vorige eilandbegrotingen.

De begroting sluit met 11,9 miljoen dollar. Dit is zes ton minder dan de 12,5 miljoen dollar die voor dit jaar werd goedgekeurd. De verklaring voor het verschil moet gezocht worden in het feit dat vorig jaar bepaalde kosten zonder haalbare inkomsten op de begroting werden opgevoerd.

Dit was zeker het geval met de werkgeverspremies van 1,2 miljoen. De vorige regering had dit bedrag op de begroting opgevoerd in de hoop dat Nederland deze uitgave zou dekken. Dit was echter niet het geval. De premies werden toch betaald. Dit leidde tot een tekort.

Bovendien moest de havenferry van de overheid, de ‘Waterman’ die zes ton zou opbrengen, naar het dok. Dit werd een extra tegenvaller van zes ton.

De 2011-begroting zal waarschijnlijk dan ook sluiten met een tekort van ongeveer 1,8 miljoen. Het tekort dat tegen wettelijke bepalingen indruist, had tot resultaat dat de minister al voorlopig toezicht op het eiland voor de rest van de begrotingsjaren 2011 en 2012 invoerde.

Het Cft heeft een positief advies gegeven nadat het het eerder ingediende concept met het eiland had doorgenomen en het eiland een pluim gaf voor de tijdige wijzigingen. Vooral de toelichting van de begroting heeft verbetering ondergaan maar er is ruimte voor meer verbetering, zoals het Cft wenselijk acht voor de voorbereiding van de begroting voor 2013.

Bepaalde inkomsten en uitgaven werden aangepast of geschrapt omdat men niet zeker was van de inkomsten. Dit was onder andere het geval met de overplaatsing van personeel naar Nederlandse diensten terwijl er nog geen overeenstemming bestaat over de dekking van de arbeidskosten.

Het Cft blijft zich zorgen maken over de financiële administratie en controle bij de Afdeling Financiën. Vertegenwoordigers van het Cft zullen deze week op het eiland zijn om samen de prioriteiten voor 2012 en de volgende jaren op te stellen teneinde tekorten in de toekomst te voorkomen. Het positieve advies voor de 2012 begroting moet dienen als een goed startpunt voor de uitvoering van het opgelegde toezicht.

Het Cft prees het eiland voor de zorgvuldigheid die betracht werd in de wijziging van de concept-begroting, waarbij rekening werd gehouden met de opmerkingen van het Cft.

Het Cft verwacht dat de Eilandsraad een evenwichtige begroting, die geheel voldoet aan de FINBES, de wet die de financiële relaties tussen Nederland en de eilanden regelt.

De conceptbegroting voor 2012, met uitzondering van de toelichting, voldoet aan de technische voorschriften van de wet. Het Cft heeft verbetering geconstateerd in de opmerkingen vergeleken met eerdere versies en verzoekt het eiland voor verdere verbetering in de 2013-begroting.

Het Cft is in afwachting van de goedkeuring van de 2012-begroting door de Eilandsraad.

Share this page:
« Back
Back to Top