Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Noodzaak tot betere selectie in wetgeving BES

WOENSDAG, 20 MAART 2013

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer waren het vandaag met elkaar eens dat er een betere selectie moet plaatsvinden in de wetgeving die op Bonaire, St. Eustatius en Saba van toepassing is, maar over de wijze van selectie verschilden de meningen. Een onderzoek naar de regeldruk geeft mogelijk uitsluitsel.

Om de regeldruk te verminderen, verzochten verschillende Tweede Kamerleden de minister om wetgeving en beleid nog actiever te coördineren dan nu al het geval is, waarbij PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijen het meest verstrekkende voorstel had. Volgens hem zou toch serieus overwogen moeten worden om de minister van Binnenlandse Zaken de enige minister voor de overzeese gebiedsdelen te maken, verwijzend naar ervaringen met de zogeheten programma-ministers in het verleden. Plasterk zei daar weinig voor te voelen, omdat het recente werkbezoek door delegaties van de drie eilanden wel heeft uitgewezen dat ze in overleg met de vakministers echt zaken kunnen doen. “Ik denk dat het voor de eilanden niet eens zo slecht is”, zei hij. “Ik vul mijn rol als coördinerend minister wel zwaarder in dan mijn voorgangers volgens mij hadden. Ik zal niet snel zeggen dat ik ergens niet over ga, maar kwesties ook echt voorleggen aan collega-ministers en toezien op een adequaat antwoord.”

Volgens Madeleine van Toorenburg van het CDA schiet Plasterk echter nog altijd tekort, omdat er achteraf weliswaar een oplossing komt voor knelpunten, maar problemen niet worden voorkomen. Ze verwees onder meer naar de bezuinigingen in de gezondheidszorg en de klachten over de hoogte van de AOV, waar de betrokken ministeries inmiddels aandacht voor hebben, maar die wel voor onrust hebben gezorgd. Plasterk benadrukte echter dat onrust niet altijd voorkomen kan worden. “Je kunt zeggen dat het voor enige schrik gezorgd heeft, maar tevens is gebleken dat er ook een oplossing wordt gezocht als er aan de bel wordt getrokken”, zei hij.

Toch kan er ook in de huidige situatie een betere selectie gemaakt worden in de wetgeving die wel en niet op de eilanden geldt, zei de minister. Met name Ronald van Raak (SP), Gert Jan Segers (ChristenUnie) en André Bosman (VVD) hadden daar vragen over. Bosman gaf aan dat de Rijksvertegenwoordiger zijn werk op dat punt veel beter zou moeten doen. Van Raak gaf als voorbeeld wetgeving over activiteiten in het poolgebied, iets waar de eilanden waarschijnlijk weinig interesse in zullen hebben. Plasterk verwees naar een onderzoek naar de regeldruk op de eilanden waarvan de conclusies in mei bekend worden gemaakt. Aan de hand hiervan zal bekeken worden hoe beter kan worden voorkomen dat onnodige wetgeving wordt ingevoerd en welke wetgeving nu al overbodig is. De minister benadrukte echter dat men de openbare lichamen ook niet moet beschouwen als drie kleine eilanden waar nauwelijks wetgeving nodig is. “De inwoners hebben wel recht op goede regelgeving”, zei hij.

De Tweede Kamer sprak tot slot nog over de beperkte mankracht op de eilanden, die het voor de eilandsbesturen moeilijk maakt om alle wetgeving te implementeren en toe te zien op de uitvoering ervan. Voorstellen voor meer onderlinge samenwerking of samenwerking met een Nederlandse gemeente worden onderzocht. Daarnaast houdt de Nederlandse regering vast aan de oprichting van een gezamenlijke Rekenkamer, die het financieel beleid kan monitoren als het toezicht door het College financieel toezicht niet langer nodig is.

Share this page:
« Back
Back to Top