Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nog geen controle op Curaçaose privacywet

16 NOVEMBER 2013

Willemstad – De overheid heeft ervoor gekozen de Landsverordening bescherming persoonsgegevens per 1 oktober 2013 in werking te laten treden zonder dat er een College bescherming persoonsgegevens is ingesteld.

Het voornemen van de overheid is om uiterlijk in de eerste helft van 2014 het College bescherming persoonsgegevens te hebben ingesteld. ,,Bijna 3 jaar wachten op de inwerkingtreding na 10 oktober 2010, is veel te lang. We konden en wilden ook niet langer wachten”, zo motiveert de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS) tijdens een seminar georganiseerd door advocatenkantoor VanEps Kunneman Van- Doorne.

Maar, zo stelt hij: ,,Het vaststellen en in werking treden van de wetgeving alleen, is niet vol- doende. Het erop toezien dat de wet wordt uitgevoerd en wordt gehandhaafd is uiteraard nog belangrijker. Met de oprichting van het College bescherming persoonsgegevens worden de rechten op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in de samenleving gewaarborgd. Het college draagt hiermee zorg voor de bescherming van de persoonsgegevens en privacy van elke burger.

Bij het College bescherming persoonsgegevens kan een burger melding doen van mogelijk onzorgvuldig gebruik van zijn of haar gegevens. In afwachting van de formele instelling van het College bescherming persoonsgegevens is de Stichting Overheidsaccountantsbureau bereid en voornemens om een rol te spelen in het houden van toe- zicht op de naleving van de wetgeving die onlangs in werking is getreden. Deze tijdelijke inzet dient nog concreet ingevuld te worden.”

Van der Horst legt uit: ,,Behalve dat het van belang is voor de lokale markt, is het ook in internationaal verband belang- rijk voor Curaçao om regels te hebben ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zo is het een vereiste bij het sluiten van informatie-uitwisselingsverdragen, bijvoorbeeld fiscale verdragen, dat de verdragssluitende staat een passend beschermingsniveau biedt. Ook voor veel investeerders is het van belang dat in het land waarin zij willen investeren een wet bescherming persoonsgegevens bestaat.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top