Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse Rekenkamer ziet ruimte voor betere samenwerking met BES-eilanden

DONDERDAG, 22 NOVEMBER 2012

DEN HAAG — De Algemene Rekenkamer ziet ruimte voor verbetering van de afspraken tussen Nederland en de drie openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. Op het terrein van onderwijs en zorg worden wat dat betreft wel vorderingen gemaakt. De bestuurders van de eilanden hebben suggesties gedaan voor verbeteringen, die de Rekenkamer heeft overgenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft wel wat punten van kritiek.

De conclusies staan in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Rijks-overheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken’. Het is bedoeld om helderheid te verschaffen over afspraken die vaak onderwerp van debat zijn, namelijk de terughoudendheid bij de invoering van nieuwe wetten, de verbetering van de voorzieningen en de inspraak van de eilanden. De Rekenkamer beperkte zich tot de terreinen onderwijs en zorg, omdat het over voorzieningen gaat waar de meeste inwoners mee te maken hebben en omdat er veel geld mee gemoeid is. “De bevindingen en conclusies over de naleving van de afspraken op het gebied van onderwijs en zorg gelden uiteraard alleen voor deze terreinen, maar kunnen wel dienen om de samenwerking op andere beleidsterreinen aan te spiegelen”, aldus de Rekenkamer.

Een belangrijke conclusie is dat afspraken en doelstellingen vaak niet concreet genoeg zijn. “De bestuurlijke afspraken tussen de Rijksoverheid en de openbare lichamen over het voorzieningenniveau zijn op een hoog abstractieniveau gemaakt”, aldus de Rekenkamer. “Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met de bestuurders en medewerkers van de openbare lichamen kwam naar voren dat zij per beleidsterrein behoefte hebben aan het benoemen van het gewenste voorzieningenniveau. Er moet dus per beleidsterrein worden vastgesteld wat de uitgangspositie is, wat het gewenste voorzieningenniveau is en wat er moet gebeuren om dat niveau te bereiken”, schrijft de Rekenkamer.

Op het gebied van onderwijs en zorg is dat tot op zekere hoogte wel gebeurd. Het ministerie van Onderwijs streeft bijvoorbeeld naar een niveau, waarbij leerlingen zonder problemen vervolgonderwijs in Nederland kunnen volgen en probeert dat onder meer te bereiken door de kwaliteit te verbeteren van leraren, schoolbesturen, leermiddelen en huisvesting. In de zorg zijn er nog geen concrete doelstellingen voor alle terreinen, maar er is bijvoorbeeld wel een algemene zorgverzekering ingevoerd.

Terughoudendheid

De Rekenkamer is positief over de invoering van een procedure die zorgt voor terughoudendheid bij de invoering van nieuwe wetten, zoals overleg tussen verschillende ministeries en met de Bestuurscolleges en de verplichte argumentatie waarom een wet nodig is. Op de terreinen onderwijs en zorg is bijvoorbeeld duidelijk aangegeven waarom met de invoering van bepaalde wetten niet gewacht kon worden. Maar het blijft volgens de Rekenkamer over het algemeen onduidelijk welke wetten zo belangrijk zijn dat de invoering niet kan worden uitgesteld.

De Rekenkamer is tot slot ook redelijk positief over de consultatie van de eilandsbesturen, waarover ook duidelijke afspraken zijn gemaakt, hoewel het per ministerie verschilt in welke stadium de Bestuurscolleges betrokken worden. “Bij ons onderzoek op de eilanden deden bestuurders en medewerkers van de openbare lichamen suggesties om het proces van consultatie te verbeteren. Een van de suggesties is een planning van aankomende voorstellen, zodat de openbare lichamen weten welke wet- en regelgeving op welk moment verwacht kan worden en daarvoor de nodige voorbereidingen kunnen treffen. (…) Een andere suggestie is dat de wetsvoorstellen worden voorzien van een korte samenvatting of toelichting. Op die manier kan de eilandsecretaris het voorstel intern efficiënter uitzetten bij de juiste personen voor de consultatie,’’ aldus de Rekenkamer, die deze suggesties onderschrijft.

De Bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben aangegeven dat ze het eens zijn met de conclusies van de Rekenkamer. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt mede namens de ministeries van Onderwijs en Gezondheidszorg dat de conclusies gezien worden als een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg en de betrokkenheid van de Bestuurscolleges te verbeteren. Het ministerie heeft ook een punt van kritiek. Het is volgens het ministerie helemaal niet onduidelijk voor welke wetten er wel of geen terughoudendheid geldt; noodzakelijke wetten maakten deel uit van het transitiepakket met onder meer wetgeving over bestuur en begrotingsbeleid, wetgeving die in het Antilliaanse staatsbestel onvoldoende was en wetgeving die noodzakelijk om het mandaat van de ministers te regelen. In een reactie stelt de Rekenkamer dat de onduidelijkheid blijft bestaan: “In ons rapport benadrukken we dat onduidelijk is welke wetgeving tot het transitiepakket behoort en daarmee is uitgezonderd van legislatieve terughoudendheid. Dat is wat ons betreft nog steeds onduidelijk.’’

Share this page:
« Back
Back to Top