Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Kieswetvoorstel MAN in Staten

7 februari 2017

Willemstad – De komende week staan alvast twee Statenvergaderingen gepland. De eerste vergadering morgen is een centrale commissievergadering over de ontwerpLandsverordening tot wijziging van het kiesreglement Curaçao en de ontwerp-Landsverordening houdende regels omtrent het ondernemen van ruimtevaartactiviteiten vanuit Curaçao, de zogenoemde Landsverordening ruimtevaart.

De tweede vergadering op donderdag 9 februari is een openbare vergadering met de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en gaat over het waterbeleid, de dammen en rooien, voornamelijk in Bándabou. Deze vergadering is aangevraagd door de MFK.

Het Antilliaans Dagblad schreef eerder over het kiesstelsel naar aanleiding van een advies van de Raad van Advies (RvA) hierover. Het gaat om het initiatiefontwerp van Hensley Koeiman (MAN) dat voorstelt dat kandidaten van een lijst die de meeste stemmen hebben gekregen, het eerst aan de beurt zijn voor een Statenzetel. Hoewel de wet niet van kracht is, meende Koeiman bij de laatste verkiezingen dit al voor zijn eigen partij toe te passen. Wat tot een conflict leidde met Yaël Plet, die uiteindelijk toch een plekje kreeg in de Staten, ondanks dat hij minder stemmen behaalde dan Wimbert Hato.

De RvA wil een betere motivering bij de initiatiefwet, want er moet bij verandering van een dergelijke wet een duidelijke noodzaak aanwezig zijn. De RvA vindt dan ook dat de bedoelde hervorming van het kiesstelsel van Curaçao gebaseerd moet zijn op ‘een gedegen onderzoek’ waaruit blijkt dat de voorgestelde oplossing voor meer democratisering de juiste is. De RvA meent echter ook dat er een snellere manier van wijziging mogelijk is door artikel 98 uit het kiesreglement te schrappen, die gaat over de voorkeursstemmen.

De concept-Landsverordning ruimtevaart is een verdieping op de eerder ingediende Landsverordening zelfstandige luchtvaart, waarbij de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) omgezet wordt in het zelfstandige bestuursorgaan Cura-çaose Burgerluchtvaarten Ruimtevaartautoriteit (CBRA). Overigens heeft de minister van VVRP, Suzy Camelia-Römer (PNP), het proces om te komen tot een CBRA stopgezet, om eerst de belangrijkste stappen te nemen om weer tot de categorie-status te kunnen behoren.Volgens de Memorie van Toelichting (MvT) zal Curaçao met de Ruimtevaartlandsverordening een van de eerste landen ter wereld zijn die kan beschikken over een regelgevend kader voor een bemande commerciële ruimtevaart.

Maar, zo wordt ook gesteld, het is wel noodzakelijk dat de CBRA eerst opgericht wordt. Behalve dat de minister aan de CBRA geen prioriteit geeft, is eerder in een centrale commissievergadering van de Staten niet onverdeeld positief gereageerd op de Landsverordening CBRA, vanwege de opzet van een zelfstandige bestuurlijke organisatie (zbo), de grotere professionele bemensing en de daarmee gepaard gaande kosten.

De Ruimtevaartwet gaat ervan uit dat vanaf 2017 twee ondernemingen in de wereld commerciële ruimtevaartvluchten gaan uitvoeren. Vanaf de Curaçaose luchthaven Hato kunnen in de eerste vijf jaar, vanaf 2017, 100 tot 500 vluchten per jaar uitgevoerd worden. En het zal niet veel gaan kosten. De MvT: ,,Met name gedurende de eerste vijf jaar nadat de operaties vanaf Curaçao starten, zullen de uitvoeringskosten voor Curaçao naar verwachting beperkt zijn tot maximaal 500.000 gulden per jaar.” Ook wordt er een grote economische spin-off van de ruimtevaart verwacht.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top