A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Halfjaarrapportage College Financieel Toezicht Bonaire Sint Eustatius en Saba juli - december 2016

Inleiding
Artikel 4, lid 2 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) bepaalt dat het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) eens per halfjaar schriftelijk verantwoording uitbrengt over zijn werkzaamheden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in afschrift aan de bestuurscolleges en de eilandsraden. De voorliggende rapportage gaat in op de periode van juli tot en met december 2016.
Na een algemeen deel wordt afzonderlijk de stand van zaken over de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegelicht voor wat betreft de verantwoording over 2015, de uitvoering van de begroting gedurende 2016 en het begrotingsproces 2017. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het financieel beheer, het geïntegreerd middelenbeheer en de liquiditeitspositie. Deze halfjaarrapportage is afgesloten op 3 februari 2017.

Algemeen
Het Cft heeft in september een bezoek gebracht aan Bonaire en in december zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba bezocht. Tijdens de bezoeken in december is gesproken met de bestuurscolleges en de eilandsraden van de openbare lichamen alsmede met de directie Toezicht en Handhaving (Bonaire) en het energiebedrijf STUCO (Sint Eustatius).
Vrije uitkering De jaarlijkse bijstelling van het BES-fonds, en daarmee de vrije uitkering, vindt plaats op basis van een actueel indexatiecijfer per openbaar lichaam afzonderlijk. De inflatie op de openbare lichamen was over 2015 laag of negatief: Bonaire -0,9%, Sint Eustatius -1,0% en Saba +0,4% (bron: CBS). Over 2016 was de inflatie laag of vrijwel nihil: Bonaire +0,5%, Sint Eustatius -0,1% en Saba +0,1% (bron: CBS). In 2016 heeft er geen bijstelling van de vrije uitkering plaatsgevonden, de openbare lichamen zullen hierover begin 2017 schriftelijke berichtgeving ontvangen van BZK. Gegeven de lage inflatie over 2016 wordt op basis van de huidige systematiek eveneens geen bijstelling van de vrije uitkering in 2017 verwacht; in de begrotingen 2017 van de openbare lichamen wordt zodoende eveneens niet uitgegaan van een bijstelling.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top