Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geen garantie vertrouwelijkheid gegevens Arubaanse belastingdienst

VRIJDAG, 07 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — Het stelsel van de integriteitszorg van de Belastingdienst is niet toereikend, de belastingdienst is dus niet in staat om de vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen. Dit is de belangrijkste conclusie van de Algemene Rekenkamer in het rapport Integriteitszorg Siad dat vanochtend openbaar werd gemaakt.

In de samenvatting van het rapport is te lezen dat er gebreken zijn in de structuur en duurzaamheid van de integriteitszorg. Ook is er te weinig aandacht voor het bevorderen van een integere cultuur. Verder zijn er lacunes in de integriteitsregels, in het toezicht op de naleving van integriteitsregels en in de respons bij (mogelijke) integriteitsbreuken. Volgens de Rekenkamer zijn voor een organisatie als de Belastingdienst gebreken in deze zorg van zwaarwegend belang. Dit omdat Siad zich bezig houdt met publieke taken die een hoog integriteitsrisico hebben, zoals belastingheffing en douanetaken. “Zo zijn de (financiële) belangen voor belastingplichtigen groot en is binnen de Siad veel vertrouwelijke informatie aanwezig”, aldus het rapport. Uit het onderzoek blijkt dat een uitgeschreven integriteits- en informatiebeveiligingsbeleid ontbreekt. “En voor zover er maatregelen zijn getroffen, is dit vaak naar aanleiding van incidenten en daardoor reactief van karakter.” Er is ook geen sprake van verantwoording over de uitvoering van beleid of van een evaluatie daarvan. “In het algemeen heeft de Siad de afgelopen jaren geen externe verantwoording (jaarverslag) uitgebracht.”

Verontwaardiging

De Algemene Rekenkamer legde het onderzoeksrapport al eerder voor aan de minister van Financiën, Mike de Meza (AVP), en zijn reactie is verwerkt in het rapport. In zijn reactie uit hij onder andere zijn verontwaardiging over het feit dat de stellingen en aannames in het rapport grotendeels gebaseerd zijn op interviews en niet zo zeer op feitelijke bevindingen. In haar nawoord stelt de Rekenkamer dat deze zienswijze niet correct is. “In het rapport hebben we namelijk verwezen naar relevante documentatie. Echter een belangrijke conclusie van ons onderzoek is juist dat bij de Siad veel documentatie ontbreekt.” Naast de kanttekeningen geeft De Meza ook aan dat er in het strategisch beleidsplan rekening zal worden gehouden met het bevorderen van de integriteit binnen de dienst. En ook dat het gebruikt wordt als bijdrage bij de implementatie van nieuw beleid voor integriteit en informatiebeveiliging.

In het midden

Dat De Meza aangeeft de rapportage te gebruiken, juicht de Algemene Rekenkamer toe. Maar zij plaatst wel een kanttekening, want hij laat in het midden hoe en wanneer hij de aanbevelingen gaat implementeren. Zij raadt hem daarom aan om de Staten concreet te laten weten hoe hij de aanbevelingen gaat implementeren en wanneer de resultaten zichtbaar zullen zijn. De Rekenkamer, die het onderzoek deed op verzoek van de Staten, geeft overigens nadrukkelijk aan dat hoewel de aanleiding een informatielek is bij de belastingdienst, het onderzoek hier geen betrekking op heeft.

Share this page:
« Back
Back to Top