Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Evaluatie 2010-2011 Amerikaanse Forward Operating Location op Curacao

9 DECEMBER 2013

Willemstad – De laatste jaarlijkse evaluatie van het zogenoemde FOL-verdrag in verband met de aanwezigheid van de Amerikaanse Forward Operating Locations op Aruba en voornamelijk Curaçao, betreft de periode oktober 2010 tot en met september 2011. Ruim twee jaar geleden dus.

Toch werd deze evaluatie pas recentelijk aangeboden. Voor zover bekend niet aan de Staten-colleges van Curaçao, maar wel aan de Tweede Kamer. Dat gebeurde door de minister Frans Timmermans (PvdA) van Buitenlandse Zaken mede namens de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD). Beide portefeuilles – Buitenlandse Zaken en Defensie – zijn koninkrijksaangelegenheden.

Het evaluatierapport betreft een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten op Aruba en Curaçao voor drugsbestrijding vanuit de lucht, dat werd goedgekeurd bij Rijkswet van 18 oktober 2001.

Het verslag komt niet voor op de website van de Staten van Curaçao; ook niet onder de rubriek met documenten die van en naar het parlement worden verzonden. Maar uit de brief van Timmermans blijkt wel dat dat het verslag tevens ‘wordt toegezonden’ aan de ministers-presidenten van Aruba (Mike Eman, AVP) en Curaçao (Ivar Asjes, PS) ‘met verzoek om doorgeleiding aan de Staten van hun landen’. Op grond van het FOL-ver- drag maken Amerikaanse vliegtuigen gebruik van zogenaamde ‘forward operating locations’ op de luchthavens van Curaçao (Hato) en van Aruba (Reina Beatrix). Het verdrag geeft toestemming voor het uitvoeren van vluchten ten behoeve van ‘surveillance, monitoring en het opsporen van drugstransporten’. ,,De vluchten worden onbewapend uitgevoerd.”

Na het aflopen van de eerste tienjarige termijn is het FOL-verdrag voor een periode van vijf jaar verlengd met ingang van 2 november 2011. Het evaluatie-rapport: ,,Het Koninkrijk is gebaat bij de Amerikaanse luchtverkenningen op grond waarvan drugstransporten kunnen wor- den opgespoord en onderschept.” Dat laatste gebeurt in een groot aantal gevallen in samenwerking met de Koninklijke Marine.

estrijding van de drugsproble- matiek in de Caribische regio is ‘van mondiaal belang’. Dit is eveneens het geval binnen Euro-

pees verband, waarbij het princi- pe van gezamenlijke verant- woordelijkheid wordt onder- schreven en waaraan ook daad- werkelijk door het Koninkrijk uitvoering wordt gegeven.

Op de Curaçaose luchthaven Hato hebben verschillende klei- ne onderhoudsprojecten plaats- gevonden in de verslagperiode, die dus de periode van oktober 2010 tot en met september 2011 betreft.

In de genoemde rapportage- periode zijn geen problemen of incidenten aan de autoriteiten in Willemstad en/of Oranjestad ge- meld die te maken hebben met de interpretatie en/of imple- mentatie van het FOL-verdrag. ,,De contacten van het FOL-per- soneel met de lokale en militaire instanties zijn evenals in de voorgaande evaluatieperiodes uitstekend.” Het FOL-veilig- heidspersoneel onderhoudt eveneens ‘uitstekende’ contac- ten met de lokale en militaire in- stanties waar het gaat om zaken van gezamenlijk belang.

Bestrijding is van mondiaal belang

De Amerikanen houden de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB) conform de verdragsafspraken op de hoogte van vluchten die vanaf de FOL’s op Aruba en Curaçao worden uitgevoerd, zo meldt het evaluatierapport ook dit keer. Dit betreft aantallen en type vluchten en operationele vluchtgegevens zoals de duur van de vlucht, het patrouillegebied en type vliegtuig.

De Amerikaanse FOL-commandant staat in direct contact met CZMCARIB en de consul-generaal van de Verenigde Staten in Willemstad. Het bestaande nauwe samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marine, de lokale autoriteiten, de FOL-leiding en het consulaat van Amerika is ook gedurende deze rapportageperiode voortge- zet. ,,Deze samenwerking wordt door allen als zeer constructief ervaren.”

De operaties van de FOL’s hadden geen noemenswaardige gevolgen voor de civiele lucht- vaartactiviteiten op de vliegvelden Hato en Reina Beatrix of de vliegoperaties van CZMCARIB.

Host nation riders

CZMCARIB wordt door de Verenigde Staten stelselmatig en vooraf over het meevliegen van zogenaamde ‘Host Nation Riders’ (HNR’s) geïnformeerd. Deze waarne- mers moeten meevliegen op vluchten – in dit geval vanaf Curaçao – die de grenzen met derde landen overschrijden. Zij vertegenwoordigen hun regering gedurende het overvliegen van het soevereine gebied van een derde land en verschaffen expertise over het gebied waarboven wordt gevlogen.

In de periode 2010-2011 werden in totaal 293 missies (van de 713) uitgevoerd waar- bij HNR’s nodig waren. Deze missies werden allemaal uitgevoerd vanaf het vliegveld Hato. Het aantal missies boven Colombiaans grondgebied bedroeg 118; het aantal missies boven Colombiaanse territoriale wateren en internationale wateren was 175. ,,De HNR’s hadden allen de Colombiaanse nationaliteit,” meldt het verslag.

In de periode oktober 2010 tot en met september 2011 werden dus 713 vluchten uit- gevoerd. Vanaf het vliegveld Hato werden 696 vluchten uitgevoerd; vanaf vliegveld Reina Beatrix waren dat 17 vluchten. Het totale aantal vlieguren vanaf de FOL’s be- draagt 4.602, waarvan 4.490 uur vanaf Hato en 112 uur vanaf Reina Beatrix.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Ruim 120 duizend kilo drugs onderschept door FOL

VRJDAG, 6 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — Amerikaanse vliegtuigen die conform het FOL-verdrag drugstransporten opsporen, hebben van 1 oktober 2010 tot 30 september 2011, in totaal 120.000 kilogram drugs onderschept. Dit blijkt uit het evaluatierapport van de uitvoering van het verdrag inzake Forward Operating Locations (FOL) op Curaçao en Aruba, die onlangs aan de Staten is aangeboden.

In de periode van oktober 2010 tot september 2011 werden 713 vluchten uitgevoerd. Vanaf het lokale vliegveld Hato waren dat 696 vluchten en vanaf het Arubaanse vliegveld Reina Beatrix waren dat 17 vluchten, wat respectievelijk 4490 en 112 vlieguren bedraagt.

Tevens werden in totaal 293 missies uitgevoerd waarbij de zogenoemde ‘host nation riders’ (HNR’s) nodig waren. Deze waarnemers moeten meevliegen op vluchten die de grenzen met derde landen overschrijden. Zij vertegenwoordigen hun regering gedurende het overvliegen van het soevereine gebied van een derde land en verschaffen expertise over het gebied waarboven wordt gevlogen.

Deze 293 missies werden allemaal uitgevoerd vanaf het vliegveld Hato. Het aantal missies boven Colombiaans grondgebied bedroeg 118 en het aantal missies boven Colombiaanse territoriale wateren en internationale wateren was 175. De HNR’s hadden allen de Colombiaanse nationaliteit.

Tijdens die vluchten werden 117.000 kilogram cocaïne onderschept, alsmede 2100 kilogram marihuana en 29 kilogram heroïne.

In de rapportageperiode zijn verder geen problemen of incidenten aan de lokale of Arubaanse autoriteiten gemeld, die te maken hebben met de interpretatie en/of implementatie van het FOL-verdrag.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top