Zelfzorg en preventie via internet met AZV ArubaDINSDAG, 08 MEI 2012

ORANJESTAD — Via internet zouden AZV-verzekerden middels apps informatie over hun gezondheidstoestand kunnen verzamelen, vastleggen en volgen. Dat is een van de opties waarnaar de nationale zorgverzekeraar kijkt naar aanleiding van beleid die de Volksgezondheid-minister heeft uitgestippeld voor AZV.

Dat beleid staat in de zogeheten Kaderbrief curatieve zorg 2011-2013 dat in november 2010 door de minister is bekendgemaakt. Hierin geeft de minister niet alleen, overigens voor het eerst in de geschiedenis van AZV, de beleidsprioriteiten aan maar ook financiële kaders. Zoals Amigoe al eerder op basis van de jaarrekening van AZV van 2011 schreef, mogen van de minister de totale kosten vorig jaar alleen met 1 procent groeien. Dat bleek volgens de zorgverzekeraar echter te ‘ambitieus’ en de zorgkosten groeiden dan ook met 3,7 procent. Voor 2012 heeft de minister de groei overigens op 1,9 procent gesteld en voor 2013 op 3,3 procent.

In de Kaderbrief staat ook dat de minister wil dat AZV meer zelfzorg, mantelzorg en preventie stimuleert, met name door met geld die uit de pot voor de curatieve zorg gehaald moet worden. AZV laat echter weten dat de wet weinig ruimte biedt om haar geld daarvoor aan te wenden. Daarbij is er wel overleg geweest vorig jaar met de minister om activiteiten te ondersteunen die te maken hebben met (primaire) preventie. Volgens AZV wordt daarbij gedacht aan (vrijwillige) periodieke medische onderzoeken voor AZV-verzekerden die in de wijken met een gezondheidsbus gedaan kunnen worden. Ook de optie om dus via internet als verzekerde de eigen gezondheidssituatie te monitoren, is genoemd als voorbeeld. AZV gaat nu bekijken of het dus op die manier in de kosten van de infrastructuur en software kan bijdragen.

Integraal plan

Om de groeiende zorgkosten in toom te houden, probeert de overheid ook al enige jaren om de kosten voor het ziekenhuis en de medisch specialisten te matigen. In zijn Kaderbrief heeft de minister van Volkgezondheid en Sport, Richard Visser (AVP) al aangegeven dat er een verschuiving moet komen van het zwaartepunt van medisch specialistische en ziekenhuiszorg (tweede- en derdelijns) naar eerstelijnszorg, zo laat AZV weten. Dat betekent dus dat deze ook minder middelen (geld) krijgen. Hoe het geld allemaal verdeeld moet worden, is dan ook de vraag en AZV vindt dan ook dat de komende jaren een integraal plan moet komen voor de financiering van deze twee typen zorg.

Immers heeft het ziekenhuis aangeven dat er een dringende behoefde is aan meer specialisten zoals internisten, psychiaters en anesthesiologen. Ook zijn er volgens het Horacio Oduber Hospitaal achterstallige investeringen voor medisch apparatuur. Daarnaast verwacht AZV dan door de nieuwbouw en verbouwing van het ziekenhuis de kosten van het ziekenfonds zullen toenemen.

Daarbij zijn er ook nog specialisten die nieuwe procedures willen invoeren zoals catheterisaties, interventiecardiologie, stamceltherapie en meer bariatrische (tegen extreem overgewicht) ingrepen. Een andere ontwikkeling is dat er steeds meer specialisten vrij willen vestigen en dus niet meer in dienst van het ziekenhuis willen treden.

Die ontwikkelen leiden er toe dat er een integraal financieringsplan komt maar ook één kostensysteem voor de zorg die het ziekenhuis biedt en de specialisten daarbuiten. Aan zo’n systeem wordt al gewerkt, zegt AZV, in samenwerking met het ministerie en het ziekenhuis. Onderdeel hiervan is ook de beloning of honorarium voor de vrijgevestigde specialisten. Wat dat moet worden, is nog niet duidelijk. De minister heeft vorig jaar wel als beleidsdoel gesteld dat elke specialist niet meer dan 8 ton omzet per jaar kunnen maken. Echter het is vorig jaar nog niet gelukt om een tot een akkoord met de specialisten te komen, zo is in de jaarrekening van AZV te lezen.

Hierin is ook nog te lezen dat ondanks het beleid van minister Visser dat AZV meer moet investeren in eerstelijnszorg, aan de andere kant tweede - en derdelijnszorg verder wordt uitgebreid. De zorgverzekeraar noemt in dit verband het oncologisch centrum bij Imsan dat samen met het Amerikaanse Baptist ziekehuisketen nu wordt opgezet.