Wijziging in wet vestiging bedrijven op BES


DINSDAG, 18 OKTOBER 2011
KRALENDIJK — Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie past de wet vestiging van bedrijven op Bonaire, St. Eustatius en Saba aan. Het betreft het toevoegen van enkele artikelen waardoor de meeste aanvragen voor een vestigingsvergunning sneller en eenvoudiger kunnen worden afgehandeld.
Degene die een vestigingsvergunning wenst te krijgen dient daartoe een aanvraag in. DEZA controleert of de aanvraag volledig is. Vervolgens wordt de Kamer van Koophandel en Nijverheid gehoord over de aanvraag. Is het Bestuurscollege van mening dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van een vestigingsvergunning, dan kan het de vergunning verlenen.
Nieuw in de wet is dat een beslistermijn van acht weken geldt. Als de acht weken termijn verloopt zal de vergunning van rechtswege aan de aanvrager wordt verleend. Het Bestuurscollege publiceert binnen twee weken na het van rechtswege verlenen een lijst met ondernemingen aan wie een vestigingsvergunning van rechtswege is verleend. Daarna heeft het BC, indien nodig, nog acht weken de tijd om nadere voorwaarden te stellen. Maar de ondernemer kan alvast beginnen met zijn bedrijf.

Bezwaar
Indien er volgens het BC bezwaar bestaat tegen het verlenen van de vestigingsvergunning, en dat bezwaar is erin gelegen dat de ondernemer kennelijk onvoldoende vaardigheden bezit of kennelijk onvoldoende financiële middelen, dan kan het college de aanvraag binnen acht weken na indiening gemotiveerd afwijzen. In dit geval is het essentieel dat het BC de beslistermijn in acht neemt, omdat anders de beschikking van rechtswege toch wordt verleend.

Afwijzing
Indien er volgens het college bezwaar bestaat tegen het verlenen van de vestigingsvergunning en dat bezwaar is gelegen in de noodzaak om een algemeen belang te beschermen, dan kan het de aanvrager binnen de eerste periode van acht weken meedelen dat de beslistermijn met een tweede periode van acht weken wordt verlengd. In die periode wordt het verzoek doorgelicht bij het ministerie,
De vestigingsvergunning is in het verleden ook geweigerd om andere algemene belangen te beschermen. Dergelijke belangen zijn onder meer volksgezondheid, milieu, consumentenbescherming, openbare orde en veiligheid. Met de omzetting van 10 oktober 2010 is de mogelijkheid om die andere belangen te beschermen verminderd. Dat was in de veronderstelling dat andere regelgevingcomplexen die belangen zouden kunnen beschermen. Dat blijkt te weinig het geval te zijn. Totdat die andere regelgeving in werking is getreden om de algemene belangen te beschermen, heeft het BC ook het instrument van het weigeren van een vestigingsvergunning tot haar beschikking, zij het dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met weigering van de vergunning ingestemd moet hebben.

Seizoensgebonden
In de wet staat vermeld in welke situaties een verleende vestigingsvergunning kan – dus niet noodzakelijk: zal – worden ingetrokken. Onderdeel 7c gaf aan dat intrekking mogelijk was wanneer de zaak gedurende drie achtereenvolgende maanden gesloten was. Dat betekent dat sterk seizoensgebonden ondernemingen, zoals in de toeristensector, elk jaar het risico lopen de vestigingsvergunning kwijt te raken. In het nieuwe onderdeel d is een voorziening voor die ondernemingen getroffen. Door een schriftelijke kennisgeving van de tijdelijke sluiting te zenden aan het college kan de ondernemer de termijn verlengen naar zes maanden. Deze voorziening is opgenomen op grond van de consultatie.