Wetsvoorstel verhoging pensioeninkomen en basisleeftijd op St. MaartenVRIJDAG, 09 NOVEMBER 2012

PHILIPSBURG — De pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd van 60 tot 62 jaar en de pensioenuitkering wordt verhoogd tot een maximum van duizend gulden per maand. Dit is de inhoud van een wetsvoorstel dat op korte termijn de wetgeving die ouderdomspensioen regelt, moet wijzigen.

Het maximum pensioenbedrag dat momenteel wordt betaald op basis van de AOV-regeling is 856 gulden per maand. Het is de bedoeling dat de wijzigingen in januari van kracht worden. Bij eventuele vertraging van de datum van invoering zal het verschuldigde bedrag met terugwerkende kracht worden uitbetaald.

Een overgangsperiode van twee jaar wordt aanbevolen in het wetsvoorstel. The Daily Herald beschikt over inlichtingen, die erop wijzen dat personen die 57 jaar oud zijn op het moment dat de hernieuwde wet in werking treedt moeten wachten tot zij de leeftijd van 62 hebben bereikt om hun ouderdomspensioen te ontvangen. Voor personen die op dat moment 58 of 59 jaar oud zijn wordt een uitzondering gemaakt. Op Curaçao is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd tot 65.

Minister-president Sarah Wescot-Williams heeft het onderwerp te berde gebracht tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. Volgens haar informatie worden overgangsbepalingen in het leven geroepen voor ambtenaren in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het wetsvoorstel zal op korte termijn aan de Staten worden aangeboden.

“Ik werk momenteel aan de overgangsbepalingen voor de ambtenaren. Het voorstel moet nog aan de orde komen binnen de overheid en de Staten. Het voorstel behelst de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 62.”

Wescot-Williams heeft verklaard dat zij als overgangsbepaling voor ambtenaren die de huidige pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, een regeling wil treffen om hun de kans te geven hun arbeidsovereenkomsten met een jaar of twee te verlengen, zodat dit in werking kan treden als de wetwijziging van kracht wordt.

“Wij kunnen nu al zeggen dat wij de arbeidsovereenkomsten van de ambtenaren met een jaar of twee verlengen omdat de verandering onderweg is. De regering kan hier niet over beslissen zonder de sociale partners en vooral de vertegenwoordiger van het overheidspersoneel hierover te horen. Het voorstel is ontworpen en moet nu verstuurd worden naar het overlegorgaan van overheidspersoneel, de GOA”, aldus de minister-president.