Werkloosheid nagenoeg gelijk op CuraçaoDINSDAG, 18 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het werkloosheidspercentage op Curaçao is ten opzichte van 2009 nagenoeg ongewijzigd gebleven en bedraagt 9,8 procent van de beroepsbevolking. In 2009 was dit cijfer 9,6 procent. Dat blijkt uit het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het AKO is een periodiek steekproefonderzoek met als doel om de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. Het betreft ontwikkelingen in het werkloosheidspercentage, de participatiegraad, de omvang van de werkende bevolking en de omvang van de werkzoekende bevolking. De metingen zijn het resultaat van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen twee meetmomenten in, namelijk oktober 2009 en oktober vorig jaar.

Er is in 2011 ook bijna geen ontwikkeling met betrekking tot de situatie van de beroepsbevolking van jongeren (leeftijd 15-24 jaar) te zien. Zowel het aantal werkende als het aantal werkzoekende jongeren is eveneens nagenoeg ongewijzigd gebleven. Hierdoor blijft ook het jeugdwerkloosheidspercentage vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2009 (24,8 procent) en bedraagt 24,7.

Beroepsbevolking

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bevolking van vijftien jaar en ouder tussen oktober 2009 en oktober 2011 met ongeveer 2100 personen is gestegen. Uit de resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek blijkt dat deze toename geheel ten goede is gekomen aan de beroepsbevolking. De beroepsbevolking, dat is de werkenden en de werkzoekenden tezamen, steeg met 4,5 procent naar 68.700 personen. Het aantal werkende personen is met bijna 2600 ten opzichte van 2009 gestegen (4,4 procent). De totale werkende bevolking telt nu ongeveer 62.000 personen. Vooral de stijging van het aantal werkende vrouwen heeft hieraan bijgedragen. Daarnaast is er een indicatie dat een groot aantal personen van 45 jaar en ouder werkend zijn geworden, waaronder ook niet-actieven. De werkzoekende bevolking is met bijna 400 personen gestegen en had vorig jaar een niveau van 6700; ongeveer 6 procent meer dan in 2009 (6300). De totale participatiegraad is naar 46,5 procent gestegen, en komt daarmee 1,6 procentpunten hoger uit dan in 2009 (44,9 procent). Ook de participatiegraad van de bevolking van vijftien jaar en ouder is gestegen van 56,4 in 2009 naar 57,9 procent vorig jaar. De participatiegraad is de verhouding van de beroepsbevolking tot de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer.