Vereniging Medisch Specialisten Curaçao wil gesprek met minister Whiteman

MAANDAG 27 mei 2013

Onderwerp is vonnis tarieven medisch specialisten

WILLEMSTAD - Nena Abbad, voorzitter van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), stelt op korte termijn in gesprek te willen treden met de minister van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman, om na te gaan hoe de tarieven aangepast kunnen worden.

,,Afhankelijk van het resultaat van de bespreking zal de VMSC zich verder beraden hoe te handelen”, aldus Abbad tegenover het Antilliaans Dagblad. Het consulttarief van de huisartsen is vanaf 1986 diverse malen geïndexeerd, in tegenstelling tot de tarieven van de medisch specialisten. Dit heeft tot gevolg dat het tarief van de huisarts in bijna alle gevallen hoger is dan dat van een medisch specialist. Daarom heeft de rechter onlangs uitgesproken dat het Land (de overheid) onrechtmatig handelt door de tarieven van de poliklinieken, ofwel de ‘ofisina’s’, niet aangepast te hebben gedurende de afgelopen jaren. ,,Overigens is het bij de huisarts als volgt verlopen: zij hebben hun zaak pas in hoger beroep gewonnen”, zo voegt de voorzitter eraan toe. In de zaak moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen consulttarieven en tarieven voor medische verrichtingen.

Het consulttarief is een vast eenduidig bedrag, terwijl de tarieven voor verrichtingen kunnen verschillen; per verrichting en ook per specialist. De VMSC begon de rechtszaak temeer omdat de toenmalige gedeputeerde van Volksgezondheid in 2009 en 2010 beloofde zich te gaan inzetten voor de goedkeuring van nieuwe tarieven bij het Bestuurscollege en dat de nieuwe verhoogde tarieven vervolgens door het Eilandsbestuur zouden worden goedgekeurd. ,,Aan de uitvoering hiervan is echter geen gevolg gegeven, door het Eilandgebied Curaçao destijds, noch door het Land thans”, zo staat omschreven in het vonnis.

Ook niet na een concreet voorstel in 2011 van de Taskforce Financieel Beleid en Beheer en de Taskforce Gezondheidszorg, waarin wordt voorgesteld om de tarieven voorlopig tussentijds aan te passen onder voorwaarde dat de specialisten in aanloop naar het komen tot een Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg (NBG) inzicht verschaffen in de kosten van hun praktijken (ofisina’s). Het land streeft immers, in verband met het beheersen van de kosten voor de gezondheidszorg, naar een stelselwijziging en daarmee een integrale aanpassing van de honorering van alle zorgverleners, waaronder de medisch specialisten. Gekoppeld aan de NBG is ook de invoering van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB) en de basisverzekering ziektekosten. vervolg op lag.

Raad van Ministers onzorgvuldig

Op 14 september 2012 wijst de Raad van Ministers (RvM) een verzoek tot tariefsverhoging definitief van de hand. Om dit te doen op het moment dat de procedure van deze rechtszaak al liep, strookt niet met het zorgvuldigheidsbeginsel, zo vindt de rechter. Redenen van de RvM om de tariefsverhoging af te wijzen: de financiën van het Land laten een verhoging niet toe, de aanpassing is in strijd met conclusies uit verschillende onderzoeken en bemoeilijkt de overgang naar een nieuw stelsel, er is geen reden om de tarieven aan te passen omdat de VMSC heeft geweigerd inzicht te geven in de kosten van hun klinieken en de verhoging van de consulttarieven leidt tot nog meer inkomensverschillen tussen de medisch specialisten en andere zorgverleners waaronder huisartsen.

De rechter beoordeelt deze argumenten echter als onzorgvuldig en onrechtmatig, en in elk geval ‘niet afdoende om tot de conclusie te komen dat er sprake is geweest van een zorgvuldig besluitvormingsproces’. Ten aanzien van de vergelijking met de huisartsen en de groter wordende inkomensverschillen wijst de rechter erop dat er een verschil is tussen consulttarieven en verrichtingstarieven. In het kader van het gelijkheidsbeginsel met de huisartsen wordt beargumenteerd dat de huisartsen wel een verhoging van het consulttarief kregen. Maar misschien gaat een vergelijking tussen huisartsen en medisch specialisten wel helemaal niet op, aldus het gerecht, want consulten beslaan bij huisartsen 95 procent van het inkomen en 5 procent bestaat uit medische verrichtingen.

Voor medisch specialisten geldt dat tussen de 15 en 50 procent van de inkomsten gebaseerd is op consulten en dat de overige inkomsten voor verrichtingen zijn. En daar waar het gaat om het geven van informatie over de kosten van de ofisina’s, stelt het gerecht dat de VMSC betwist dat zij hier niet aan meegewerkt heeft. Bovendien, zo staat in het vonnis: ,,Het Land laat echter na om te onderbouwen op welke concrete wijze zij uitvoering heeft gegeven aan het achterhalen van de benodigde informatie. Het had op de weg van het Land gelegen om zich, mede met het oog op een soepele implementatie van het NBG, desnoods extra in te spannen om deze informatie boven tafel te krijgen, daar deze informatie tevens de basis had kunnen vormen voor een tussentijdse tariefsaanpassing als voorschot op het NBG.” De keuze van de RvM om de tarieven niet aan te passen zijn dus in elk geval niet gebaseerd op ingewonnen data en informatie bij de medisch specialisten.

Bron:  Antilliaans Dagblad