‘Tikkende tijdbom’ pensioenfondsen

27 maart 2017

Willemstad - De huidige systematiek van vaste rekenrente voor de waardering van pensioenverplichtingen draagt een tikkende tijdbom in zich mee. Het moet drastisch om naar een realistische systematiek van variabele rentes die meebewegen met de werkelijke ontwikkelingen in de financiële markten.

Dat is de belangrijkste conclusie van Rajish Sagoenie en Pari Kandhai die, namens Milliman Pensioenen in Nederland op verzoek van het lokale pensioenveld, een onderbouwd onderzoek hebben gedaan naar de problematiek.

De Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA) en de Centrale Bank van Curaçao en Bonaire (CBCS) hebben onlangs op initiatief van Guardian/Fatum en Ennia Caribe een congres georganiseerd op Curaçao dat ging over de vraag wat een adequate rekenrente is voor de waardering van de pensioenen verzekeringsverplichtingen en de premiestelling van een pensioenfonds of een verzekeraar.

In de Dutch Caribbean wordt hiervoor sinds jaar en dag een vaste rekenrente gehanteerd (vaak 4 procent). De vraag die centraal staat, is of deze vaste rente nog steeds adequaat is, gegeven de huidige financiële markten. Kandhai en Sagoenie laten de ontwikkelingen op dit terrein de revue passeren, vanuit zowel internationaal als lokaal perspectief, en komen met impactanalyses, conclusies en aanbevelingen. ,,Dalende rentestanden hebben duidelijk gemaakt dat het niet meer zeker is of het impliciet veronderstelde rendement van (vaak) 4 procent op korte en lange termijn kan worden behaald. De prudentie voor het nakomen van de pensioenverplichtingen aan de deelnemers en polishouders komt daarmee in het geding.”

Bovendien is er geen inzicht in het renterisico dat nu reeds daadwerkelijk wordt gelopen in de huidige achterhaalde rentesystematiek. ,,Daarmee kan deze vaste rekenrente gezien worden als een tikkende tijdbom”, menen deze experts.

,,Een probleem van de vaste rekenrente is bijvoorbeeld dat uit de jaarverslagen helemaal niet blijkt hoe de financiële positie is op basis van de werkelijke rentes op de financiële markten. Ook wordt niet zichtbaar hoe groot het probleem van een dalende rekenrente eigenlijk is en wat het renterisico daadwerkelijk is dat een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij loopt.

Op korte termijn wordt namelijk door een dalende rente de bezittingen - veelal obligaties - steeds meer waard, terwijl de mate waarin verzekeraars of pensioenfondsen op lange termijn aan hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen steeds slechter worden, omdat de toekomstige rendementen naar verwachting veel lager worden.

,,Deze informatie blijkt niet – met de nadruk op niet - uit het jaarverslag bij de huidige methodiek van een vaste rekenrente. Doordat deze informatie niet bekend is, worden ook niet op tijd de juiste beleidsmaatregelen genomen om de effecten van een dalende rente en het renterisico te beperken. Eén van de effecten kan ook zijn dat er sprake is van een structureel te lage premie voor toekomstige pensioenopbouw.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao