Staatssecretaris Weekers betreurt vertrek BES-delegatieMAANDAG, 26 MAART 2012

DEN HAAG — Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën vindt het jammer dat vertegenwoordigers van Bonaire, St. Eustatius en Saba boos zijn weggelopen van het overleg met zijn ambtenaren. Maar hij herhaalt in een brief aan de drie Bestuurscolleges dat gegevens over de inkomstenbelasting op de eilanden echt nog niet beschikbaar zijn.

Het incident deed zich voor tijdens de zogeheten BES-week, die eerder deze maand in Den Haag plaatsvond. Volgens gedeputeerde Koos Sneek van St. Eustatius werd het verzoek om inzage bot afgewezen omdat de cijfers nog niet beschikbaar waren en omdat de eilanden de cijfers verkeerd zouden kunnen interpreteren. De delegaties liepen vervolgens boos weg.

“Ik betreur deze gang van zaken”, schrijft Weekers in een reactie. “Dit niet alleen omdat er daardoor geen gelegenheid meer was om inhoudelijk in te gaan op de gespreksonderwerpen die de bestuurders ter voorbereiding van het overleg zelf hadden geagendeerd. Belangrijker vind ik echter dat het afbreken van een overleg naar mijn mening niet goed past in de context waarin het nieuwe voor Caribisch Nederland geldende stelsel van rijksbelastingen tot stand is gekomen”, aldus de staatssecretaris, die overigens niet bij het desbetreffende gesprek aanwezig kon zijn.

Vervolgens legt hij uit dat de cijfers inderdaad nog niet beschikbaar zijn. Weliswaar is bekend voor welk bedrag bedrijven en particulieren zijn aangeslagen als het gaat om rijksbelastingen en premies voor ouderdoms- en zorgverzekeringen, maar over de inkomstenbelasting is nog weinig bekend omdat de aangiftes over 2011 nog gedaan moeten worden, inclusief mogelijke naheffingen en belastingteruggaven. Ook de inkomsten uit de vastgoedbelasting kunnen nog niet worden ingeschat. “Dit is de huidige stand van zaken. Tegen die achtergrond bezien is de opmerking van de Rijksvertegenwoordiger – die in zijn tweede voorjaarsrapportage stelt dat de voorlopige cijfers uit zouden wijzen dat in 2011 de belastingopbrengsten ruimschoots de ramingen overtreffen – dus op zijn minst voorbarig te noemen. Ik laat deze opmerking dan ook geheel voor zijn rekening.”

Weekers verwijst in dat kader ook naar zijn eigen verklaring in september vorig jaar dat de opbrengsten afkomstig uit de Algemene Bestedingsbelasting en accijnzen hoger waren dan geraamd in de eerste helft van 2011 en zelfs aanleiding waren om een belastingwijziging door te voeren, maar dat er nog geen conclusies getrokken konden worden over de totale belastingopbrengst.

De staatssecretaris schrijft tot slot dat hij er wel naar streeft om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de opbrengsten, ook als de gegevens van 2011 lang op zich laten wachten. “Indien er budgettaire ruimte is zal ik na overleg met de eilandbesturen en mede op basis van de conclusies van het interdepartementale onderzoek bezien welke concrete maatregelen per 1 januari 2013 zouden kunnen worden getroffen om het fiscale stelsel van Caribisch Nederland (verder) te verbeteren.”