SBTNO nog steeds niet volledig operationeel

 ZATERDAG, 11 FEBRUARI 2012

WILLEMSTAD — De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), adviseur corporate governance van de regering, is nog steeds niet volledig operationeel. Dit stelt Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK). De minister stelt dat SBTNO wel een directeur heeft in de voormalige Eilandssecretaris Donald de Palm en een Raad van Toezicht en vorige maand voor het eerst vergaderd heeft. Maar volgens Jamaloodin is de organisatie nog niet volledig operationeel, waardoor de overheidsaccountant Soab de nieuwe stichting ook de komende maanden zal moeten bijstaan.

 

Tot 1 februari van dit jaar was de Soab de officiële toezichthouder, belast met toezicht op de naleving van de code en de wet op corporate governance bij stichtingen en vennootschappen van de overheid. Het contract liep op deze datum af. In het verleden is het contract tussen overheid en Soab al diverse keren verlengd, laat Geomaly Martes, directeur van het overheidsaccountantsbureau weten. Maar nu is besloten om dit niet meer te doen. Jamaloodin stelt dat deze situatie niet is ingegeven door enig probleem tussen de overheid en Soab. “Zij hebben zelf aangegeven niet meer door te willen gaan. Vanaf het begin is afgesproken dat zij tijdelijk toezicht zullen houden, en dat zij dat de SBTNO in de periode naar de officiële oprichting zullen bijstaan. Dat zal ook in de komende twee tot drie maanden gebeuren.” De Soab heeft verschillende keren aangegeven dat zij niet voldoende geëquipeerd is om als adviseur corporate governance op te kunnen treden.

 

De SBTNO is weliswaar opgericht, maar nog niet volledig operationeel, aldus Jamaloodin. Hij wijst erop dat de organisatie in januari voor het eerst bijeen is gekomen. “Maar zij hebben op dit moment alleen een directeur en een Raad van Toezicht. Zij hebben geen personeel en ook geen eigen kantoorruimte.” De SBTNO staat sinds 16 januari bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven. Volgens het Handelsregister van de KvK is het doel van de SBTNO om op te treden als adviseur corporate governance, zoals dit in de wet op corporate governance staat omschreven; het uitvoeren van de met het land Curaçao te sluiten overeenkomst conform dezelfde verordening; en het verrichten van alle andere taken en werkzaamheden welke de Stichting als de adviseur corporate governance bij of krachtens de verordening of de code of anderszins door of namens het Land is opgedragen.

 

De directeur van SBTNO is voormalig eilandssecretaris Donald de Palm. In de Raad van Toezicht van de SBTNO zitten volgens het Handelsregister van de KVK verder Oswald Seferina en Sergio Leon. Conform een advies van de Soab van 10 mei vorig jaar had de overheidsaccountant en tevens adviseur corporate governance ‘geen zwaarwegende bezwaren’ tegen de voordracht van advocate Lisanne Asjes en accountant Maduro Scoop als leden van de Raad van Toezicht van SBTNO.

 

Soab-directeur Martes kijkt tevreden terug op de periode dat het overheidsaccountsbureau als adviseur corporate governance heeft gefunctioneerd. De Soab is vanaf januari 2010 met deze taak belast geweest. Het contract werd verschillende malen verlengd, tot en met februari van dit jaar. Hij wijst erop dat in deze periode alle betrokkenen er eerst aan moesten wennen dat er een wet en code corporate governance was ingevoerd, maar hij constateert dat de naleving hiervan goed is verlopen. In de afgelopen periode heeft de stichting zich er in haar adviezen aan de overheid steevast sterk voor gemaakt dat alle overheidsinstanties hun statuten aanpassen aan de richtlijnen, die vermeld staan in de code en wet corporate governance, en dat zij allemaal een profielschets moeten hanteren bij het aanstellen van leden van raden van toezicht en bestuur. Martes constateert dat dit laatste niet echt loopt. Hij wijst erop dat er een algemene profielschets is, maar dat de betrokken overheidsinstanties niet allemaal een profielschets voor hun eigen instantie hebben opgesteld.