Rijksministerraad besluit deze week over eventuele aanwijzing begroting CuraçaoDINSDAG, 03 JULI 2012

DEN HAAG — De Rijksministerraad zal nog deze week een besluit nemen met betrekking tot de financiële situatie op Curaçao. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dat in het verslag van haar werkbezoek aan het Caribisch gebied.

“Na velerlei manieren van signaleren, adviezen en overleg in de afgelopen periode door met name het College financieel toezicht (Cft) zal bij niet tijdige of onvoldoende adequate reactie van de zijde van de regering van Curaçao de situatie kunnen ontstaan dat het Cft een verzoek aan de Rijksministerraad doet tot het geven van een aanwijzing. De Rijksministerraad zal – als toezichthouder – op dat verzoek dan een beslissing nemen. Ik ga ervan uit dat daarover nog besluitvorming voor het zomerreces plaatsvindt”, aldus Spies. Het zomerreces van de Tweede Kamer begint officieel aanstaande vrijdag.

Spies gaat in haar verslag ook kort in op de inmenging van Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe in de zaak Bientu, waarover ze zowel met Wilsoe als met premier Gerrit Schotte sprak. “Ik (heb) aangegeven dat de situatie met betrekking tot dit dossier uiterst precair is en inmiddels de verantwoordelijkheid van het Koninkrijk raakt wat betreft deugdelijkheid van bestuur en rechtszekerheid voor de burger. Ik heb daarbij vooral geduid op de interventie van de minister van Justitie in de lopende strafzaak Bientu, het zich wenden tot de autoriteiten van de VS om een eerder door het Openbaar Ministerie gedaan rechtshulpverzoek ongedaan te maken en de algemene opdracht aan de procureur-generaal om te stoppen met het onderzoek. Ik heb moeten constateren dat de standpunt- en meningsverschillen tijdens het gesprek niet konden worden bijgelegd”, schrijft ze en verwijst vervolgens naar het feit dat de kwestie ook tijdens het Justitieel Vierpartijen Overleg nogmaals aan de orde is gekomen.

Spies sprak verder met Schotte over het onderzoek van Transparency International naar de mogelijkheden om de kwaliteit van bestuur te verbeteren en schrijft dat het eindrapport eind november klaar zal zijn.Harde kritiek op suppletoire begroting 2012

DINSDAG, 03 JULI 2012

WILLEMSTAD — De kritiek van de Staten op de eerste suppletoire begroting van het land Curaçao was afgelopen week niet mals. Verschillende fracties waren niet te spreken over de begroting, die Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) naar de Staten had gestuurd. Zo omschreef PAR-Statenlid Pedro Atacho die als ‘een vodje dat aan alle kanten rammelde’.

Over de suppletoire begroting is in de afgelopen periode veel te doen geweest. Het stuk werd te laat bij de Staten ingediend en zowel de Raad van Advies als het College financieel toezicht (Cft) heeft zich er negatief over uitgelaten. De manier waarop de regering, en met name Jamaloodin, met de begroting is omgesprongen was onlangs aanleiding voor een Statenmeerderheid om een motie van afkeuring tegen de minister aan te nemen.

Tijdens het debat in de Centrale Commissie-vergadering van de Staten eerder deze week kreeg de minister weer veel kritiek te verduren. Atacho had vragen over de 18 miljoen gulden voor gratis onderwijs, de toezegging van de regering om het ouderdomspensioen tot 1000 gulden per maand te verhogen en de investering vereist voor de beveiliging van toeristische centra door het bewakingskorps. Hij wilde van de regering weten waar dit allemaal in de begroting terug te vinden was.

Ook vroeg het PAR-Statenlid zich af waarom de regering vasthoudt aan de implementatie van maatregelen in de gezondheidszorg per 1 september, terwijl nu al duidelijk is dat deze maatregelen – die nu nog bij de verschillende adviesorganen liggen – niet in twee maanden ingevoerd zullen kunnen worden.

Maar Atacho was niet de enige die kritiek had op de begroting. Ook PNP’er Humphrey Davelaar liet zich in harde bewoordingen uit. Hij merkte op dat de regering in gebreke was gebleven tegenover de Staten, door het te laat opsturen van de suppletoire begroting. Ook was hij niet te spreken over het feit dat er volgens de Financiën-minister in eerste instantie sprake zou zijn van een surplus, maar er nu grote tekorten waren. Hij hekelde verder het gebrek aan beleid in de begroting en vroeg zich ook af of het parlement de door de regering opgegeven cijfers nog wel kon vertrouwen. Aan het eind van zijn interventie in de Staten was Davelaar zo boos, dat hij zich afvroeg of de regering hem en de andere Statenleden voor kinderen in een krèsh of kleuterschool aanzag.

Ook Amerigo Thodé van regeringspartij MFK voerde het woord. In zijn betoog stond hij stil bij de oorzaken van de huidige financiële situatie. Deze moesten volgens hem worden gezocht in het beleid van de vorige (PAR-)regering, die had nagelaten om onder meer maatregelen in de sector volksgezondheid te nemen.

< Vorige Volgende >