Regering en Staten Curaçao starten procedure vaststelling begroting 2013WOENSDAG, 28 MAART 2012

WILLEMSTAD — De regering van Curaçao heeft door middel van een schrijven op 29 februari officieel de procedure opgestart voor de vaststelling van de landsbegroting 2013. Ook de Staten zijn onlangs gestart met de procedure voor de vaststelling van hun begroting. Hoewel de Staten sinds 2010 over een eigen, van de regering onafhankelijke, begroting beschikken, is er tot de dag van vandaag geen cent op deze begroting gestort.

De procedure voor de vaststelling van de begroting van de Staten werd vrijdag in de Centrale Commissie van het parlement besproken. Statenvoorzitter Ivar Asjes legde uit dat ondanks eerder gemaakte afspraken, de regering nog steeds niet de begrote geldmiddelen op de rekening van de Staten heeft gestort. “Op dit moment hebben wij nul gulden op onze rekening”, aldus Asjes.

Sinds 2010 worden begrotingsposten van de Staten, via de minister-president, van geldmiddelen voorzien. De premier treedt in dergelijke gevallen op als ‘liaison’ tussen de regering en het parlement. Asjes hoopt dat deze situatie zeer spoedig tot het verleden zal behoren.

In een brief getekend door minister-president Gerrit Schotte en de minister van Financiën, George ‘Jorge’ Jamaloodin (beiden MFK), worden de leidinggevenden van de diverse ministeries en staatsorganen erop gewezen dat conform de landsverordening comptabiliteit 2010, zij per uiterlijk 1 mei dit jaar hun respectievelijke begrotingen, inclusief een toelichting voor het volgende dienstjaar, moeten indienen bij de Financiën-minister.

De ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2013 dient een volledig en getrouw beeld te geven van de voornemens voor het begrotingsjaar en daarop volgende jaren, aldus Schotte en Jamaloodin. In het geval van de staatorganen (overheids-nv’s, overheidsstichtingen en dergelijke, red.) bevat de toelichting op de begroting een uiteenzetting van de binnen de betrokken instantie levende opvattingen over de wijze waarop de werkzaamheden in het komende dienstjaar en daarna zullen moeten worden uitgevoerd, aldus de ministers.

Daarnaast moet de begroting in zijn geheel realistisch zijn, wat betekent dat deze volledig moet zijn en dat de voorgenomen uitgaven dienen aan te sluiten op de financiering, waarbij rekening wordt gehouden met de financieel-economische realiteit van het eiland en voldaan moet worden aan de financiële normen.

De financiële uitgangspunten voor de ontwerp-begroting 2013 zijn verwerkt in een speciaal hiervoor opgestelde beleidsnota en nadere richtlijnen voor de ontwerp-begroting. In dit document omschrijft de regering de beheersbegroting voor de jaren 2013-2016 per organisatie-eenheid, het zogenoemde rekeningschema, de begrotingsnormen in de materiële sfeer, oftewel ‘goods & services’, de nota betreffende het complementeren van de zogenoemde inputbegroting met outputgegevens en de planning voor de voorbereiding van de ontwerp-begroting 2013.

De komende weken organiseert de sector financieel beleid en begrotingsbeheer van de regering een serie voorlichtingssessies waarin de financiële beleidsuitgangspunten en doelstellingen, en de procedures en regels in het kader van de voorbereiding van de ontwerp-begroting 2013, nader worden toegelicht.

Daarnaast zal de sector de ministeries en staatsorganen ondersteunen bij het voorbereiden van hun respectievelijke begrotingen. Het betreft hier voornamelijk het verstrekken van informatie over de procedures en aanbevelingen van budgettair-technische aard.

De premier en minister van Financiën drukken de ministeries en staatsorganen op het hart om conform de tijdsplanning op uiterlijk 1 mei hun begroting in te dienen bij de minister van Financiën. Zeker gezien het feit dat het tijdschema zeer krap is, maakt dat er geen uitzonderingen of afwijkingen op het tijdschema mogelijk zijn.