Presentatie gezondheidszorgbeleid 2012-2016; Blokland heft ligdagtarieven op

DE WARE TIJD:

28/06/2012

Paramaribo - Het proces om ligdagtarieven op te heffen, is reeds ingezet. Verder wordt de numerus fixus voor de medische faculteit verhoogd. Deze en andere beleidsplannen heeft de minister van Volksgezondheid Michel Blokland onlangs gepresenteerd aan belanghebbenden. Voorzitter van de Nationale Ziekenhuizen Raad Manodj Hindori zat de presentatie bij en ziet zeker aanknopingspunten met de visie van de raad.

De minister verdeelde het beleid onder in vier categorieën: financiering, organisatie en wetgeving, beschikbaarheid van genees- en hulpmiddelen en ziektebestrijding en preventie. Voor financiering van de gezondheidszorg wordt gefocust op de betaling van diensten in plaats van de ligdagtarieven. “Ligdagtarieven zullen dus opgeheven worden. Met de ziekenhuissector zijn reeds de eerste stappen gezet om alle diensten te laten opgaan in diverse categorieën van pakketten waarvoor betaald zal worden”, zei Blokland. Deze aanpak juicht Hindori toe. “Het is een feit dat het ligdagtarievenstelsel omgegooid moet.

Wij willen graag overgaan op betaling via pakketten.” In grote lijnen kon de voorzitter van de ziekenhuisraad zich vinden in de presentatie van de minister. “Er is voldoende stof tot discussie.” Zo is er een nieuw ziekenhuis in Wanica aangekondigd. “Van de ene kant moet er bezuinigd worden, maar tegelijk komt er een nieuwe zorginstelling. Kan er niet beter in de bestaande instituten geïnvesteerd worden?”, vraagt Hindori zich af. On- en minvermogenbestand De Staat heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de collectieve gezondheidszorg. Een fusie tussen het on- en minvermogen bestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de Staats Zieken Fonds (SZF) zal de eerste stap zijn op weg naar een algemene ziektenkostenverzekering.

In Suriname is ongeveer 20 procent van de bevolking niet verzekerd voor ziektekosten. De bewindsman wil dat deze 20 procent opgenomen wordt in het systeem van het SZF of in het systeem van Sociale Zaken. Numerus fixus omhoog Voor de bemensing van de Spoedeisende Hulp, die op verschillende plaatsen in het land een afdeling zal hebben, zal een speciale opleiding in het leven worden geroepen: de opleiding tot spoedeisende hulparts.

Het diploma van deze opleiding zal voor alle medewerkers van de Spoedeisende hulp een vereiste zijn. De opleiding tot laborant van het Natin zal volgens de bewindsman op een lager pitje moeten worden uitgevoerd, omdat de markt reeds verzadigd is. De medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zal dit collegejaar de numerus fixus verhogen van 30 naar 40 studenten. “Zowel het creëren van nieuwe spoedeisende hulpafdelingen als de verhoogde numerus fixus zijn positieve zaken”, zegt Hindori. “Efficiënter werken om kosten te besparen is goed, maar om te kunnen voldoen aan de vraag van de bevolking zijn deze zaken nodig.” Het aantal basisartsen dat afstudeert aan de Medische Faculteit zal ook opgevoerd moeten worden, stelde de minister in zijn presentatie. Er zal een kritische evaluatie moeten komen waarom per jaar gemiddeld slechts zeventien personen afstuderen, terwijl jaarlijks 30 met de studie aanvangen en wat eraan gedaan kan worden om het aantal dat afstudeert op te voeren.

Binnenland

“Het ministerie zal een Wide Area Network opzetten om niet alleen patiënten diagnostiek en behandeling op afstand te kunnen geven, maar ook om de gegevensverzameling veel sneller te laten verlopen.” De medische zending heeft reeds een pilotproject lopen om de communicatie met het binnenland te verbeteren. Een arts in het binnenland kan via telecommunicatie en internet met een specialist in de stad communiceren, zodat de patiënt de afstand naar de stad niet hoeft af te leggen voor behandeling.

Tenslotte zei Blokland dat gezien de laatste milieuontwikkelingen, die ook een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, dat veilig drinkwater en de vuilophaaldienst goed georganiseerd en uitgevoerd moeten worden. “Dit alles kan niet van de ene op de andere dag”, waarschuwde de minister. “De aanpak en inzet van iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met de zorgsector is van eminent belang.”.