Positief saldo jaarrekening Curacaos overheidsaccountantsbureau SoabDINSDAG, 30 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Overheidsaccountantsbureau Soab heeft haar jaarrekening over 2011 met een positief saldo van 251.130 gulden afgesloten. Dat wordt vermeld in het jaarverslag over 2011, getiteld ‘Fortifying Structures’, dat vorige week werd aangeboden aan de Statenvoorzitter. Het saldo is geheel toegevoegd aan de Algemene Reserve.

2011 is het eerste volledige boekjaar voor Curaçao en St. Maarten als nieuwe landen binnen het Koninkrijk, evenals voor de nieuwe Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het positieve saldo is iets meer dan in 2010, toen er werd afgesloten met een saldo van 213.798 gulden. De omzet nam in 2011 af met 11,9 procent en de totale kosten met 12,4 procent, met als belangrijke oorzaak de afname van de inhuur, aldus Soab. De personeelskosten namen af met 7,3 procent. Dit kwam door lagere salariskosten en daarmee verband houdende verzekeringen en pensioenpremies.

Ook is het personeelsbestand verminderd van 75 naar 65 personen ‘met name door afloop van tijdelijke contracten, met personeel dat speciaal was ingehuurd ter ondersteuning van de opbouwwerkzaamheden van de overheid van Curaçao’. De ‘overige kosten’ waren 9,1 procent lager dan in 2010, met name door een daling van de automatiseringskosten en doordat er in 2010 sprake was van hogere kosten in verband met de vijftienjarige viering van Soab.

Vorderingen

De vordering op opdrachtgevers van Soab nam licht af. Desondanks was de liquiditeitspositie van Soab eind 2011 nagenoeg gelijk aan die van eind 2010. De totale vordering op de opdrachtgevers per 31 december bedroeg 5,2 miljoen gulden. Deze hoge vorderingen bemoeilijken Soab nog altijd in haar bedrijfsvoering, zo stelt Soab. De vorderingen op het voormalig land Nederlandse Antillen, evenals die op het voormalig eilandgebied Curaçao, zijn in 2011 wel afgewikkeld. Verder heeft Nederland zich al in 2008 bereid verklaard om naast de betalingsachterstanden per eind 2005 ook die van 2006 en 2007 te saneren tot een maximum van 50 miljoen gulden voor onder andere St. Eustatius en Saba. Tot nu toe heeft Nederland voor Saba gezorgd voor betaling van genoemde schulden.

Soab verklaart om in 2012 ‘alles in het werk stellen om de nog openstaande vorderingen te innen’. Soab verricht hoofdzakelijk voor de overheden van de landen Curaçao en St. Maarten werkzaamheden. Daarmee is zij voor haar functioneren grotendeels afhankelijk van de tijdige betaling door deze overheden. Soab controleert onder meer de jaarrekeningen van de overheden van Curaçao, St. Maarten en Bonaire. Ook heeft Soab in 2011 diverse andere opdrachten verricht, zoals een second opinion over de financiering van een nieuw ziekenhuis.