Overschrijding begroting 2011 zonder toestemming Arubaanse parlementZATERDAG, 01 SEPTEMBER 2012

ORANJESTAD — De regering heeft de begroting op een aantal posten overschreden zonder daarvoor (per wet) weer toestemming te vragen van de Staten. Dat blijkt uit de jaarrekening 2011. De regering had verder 23,5 miljoen florin minder aan kosten dan eerder begroot. Daar tegenover kampte ze echter ook met een tegenvaller van 21,4 miljoen florin.

Dit staat in rapport van de Algemene Rekenkamer die gisteren bij de indiening van de jaarrekeningen aan het parlement openbaar werd.


Gisteren haalde Amigoe al de zorgen van de Rekenkamer aan over de uitholling van het budgetrecht van de Staten. Dit heeft ermee te maken dat regeringen begrotingen structureel te laat indienen en daardoor worden ze laat behandeld en laat goedgekeurd. Ministers gaan dus verplichtingen aan zonder goedkeuring vooraf van het parlement. Hetzelfde gebeurt als ze budgetten overschrijden die dan zonder geldende wetgeving plaatsvinden.

Ook vorig jaar nog is dat dus gebeurd. De regering heeft weliswaar naderhand een aanvullende begroting ingediend ter goedkeuring bij het parlement Voor sommige posten wilde ze namelijk meer geld uittrekken. Daarvoor werd echter op de meeste andere posten bezuinigd. In totaal was er dus een ‘onderschrijving’ van 23,5 miljoen florin. Het parlement ging met de wijzingen van de regering akkoord op 28 december 2011. Toch hebben daarna nog veranderingen plaatsgevonden, die langs het parlement zijn gegaan. En in die gevallen, zo blijkt volgens het onderzoek van de Rekenkamer, gaat het erom dat ministers meer hebben uitgegeven dan mocht. Deze budgetoverschrijdingen zijn pas na het afsluiten van het dienstjaar bekend geworden.

Hoewel dus in totaal de overheid minder uitgaf, is er ook een aantal posten waarbij meer is uitgeven dan dat de regering vooraf had aangegeven (begroting). De Rekenkamer heeft de vijf posten met de grootste overschrijdingen in haar rapport gezet (zie tabel). Bij de post van Overige Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie heeft de overschrijding ermee te maken dat rente en koersverschillen niet worden mee begroot. Overigens kunnen de overschrijdingen alleen plaatsvinden als de betalingsverplichtingen niet uitgesteld kunnen worden tot het volgende jaar. Of dat bij de andere posten het geval is geweest, is niet door de regering aangegeven, zegt de Rekenkamer.

Bij alle ministeries is dus minder uitgeven, behalve door het ministerie van Volksgezondheid en Sport. Daarvan stegen de kosten met 5 procent ofwel afgerond 8,9 miljoen florin meer dan was begroot.

Inkomsten

De regering verwachtte vorig jaar meer geld binnen te krijgen. Uit de jaarrekening blijkt echter een tegenvaller van 21,4 miljoen florin (2 procent). Alle ministeries kampten met een tegenvaller, behalve het ministerie van Justitie en Onderwijs. die kreeg 10 miljoen binnen en dat is afgerond 2,7 miljoen florin (34 procent) meer dan verwacht. De ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, alsook van Toerisme Transport en Arbeid hadden de grootste tegenvallers van 2,9 miljoen florin (39 procent minder) en afgerond 7,3 miljoen florin minder (38 procent) dan verwacht.

 Arubaanse partijen hopen op ‘volwassen’ debat jaarrekeningen

ZATERDAG, 01 SEPTEMBER 2012

ORANJESTAD — Niet teveel achteruit kijken en niet verzanden in vinger wijzen. Die verwachtingen spraken politici van diverse signatuur gisteren uit nadat het parlement voor het eerst in de geschiedenis van ons land de jaarrekeningen kreeg. Beginnen aan een ‘schone lei’, beaamt ook premier Mike Eman (AVP) die gisteren met de rest van het kabinet in de Staten was voor de bijzondere vergadering. Parlementsvoorzitter Paul Croes (AVP) greep de aanwezigheid van het kabinet ook aan om het te herinneren aan het feit dat volgens de grondwet, ook de begroting voor 1 september bij het parlement moet liggen.

Croes refereert aan de begroting van 2013 die nog niet is ingediend. Hij benadrukt echter in zijn betoog, dat naast kritiek op waarom het bij de jaarrekeningen zo lang duurde, de nadruk vooral moet liggen op wat er is bereikt en op de toekomst. In september gaat de Centrale Commissie van de Staten zich in ieder geval buigen over hoe het openbare debat over de jaarrekeningen moet gaan plaatsvinden.

Dat moet op een volwassen manier gaan en van een hoog niveau zijn, zonder te verzanden in over en weer beschuldigingen, zo stelt Xiomara Ruiz-Maduro (MEP) in een scherp betoog. Zij ziet de verdiensten van gisteren ook als resultaat van een volwassen geworden oppositie. “In alle rapporten van de Rekenkamer staan dingen waarmee AVP MEP op de kop kan slaan. En net zoveel, of misschien wel meer, kan MEP daarmee weer AVP op de kop kan slaan. We moeten ons afvragen of dit ons land verder brengt.” Omdat de meeste jaarrekeningen (vanaf 1961 tot en met 2011 zijn ingeleverd) al zo oud zijn, vraagt het Statenlid zich daarbij af of die discussies ook gevoerd moeten worden. Niemand kan zich toch meer herinneren hoe het werkelijk zat, ambtenaren niet, maar ook zij zelf niet ‘omdat ik toen nog niet eens was geboren’. De meeste jaarrekeningen worden dan ook niet inhoudelijk behandeld, zoals Amigoe al eerder schreef, en gewoon ‘afgehamerd’.

Onafhankelijk Statenlid Booshi Wever pleit er ook voor dat in het debat straks niet teveel met de vingers naar elkaar wordt gewezen. En Andin Bikker (PDR) zegt dat het parlement daarbij in het achterhoofd moet houden om vooral vooruit te kijken. Ook Ady Thijsen (MEP) heft het woord en vindt dat de huidige premier hiermee ook de intentie heeft om het parlement een groter aandeel te geven in het besluitvormingsproces en de controle erop. Hij roept verder op om de Rekenkamer te versterken en niet aan te vallen als deze met zaken komt ‘die niet goed uitkomen voor onze politici’. AVP-fractileider Rene Herdé ging vooral in over hoe belangrijk deze stap is om zo te voldoen aan lokale en internationale regels en die van goed bestuur.

Felicitaties ‘ongekleurd’

De lovende woorden gisteren voor de politieke aanjagers van het inhaalproject, gingen gisteren over de grenzen van partijkleur heen. In het begin noemt Financiën-minister Mike de Meza (AVP) al het lijstje op van al zijn voorgangers die allemaal een aandeel hierin hebben gehad. En een aantal namen wordt echter vaker genoemd, zowel in felicitatiebetogen van AVP als van haar grootste opponent MEP. Zoals oud-minister van Financiën Nilo Swaen en oud parlementsvoorzitter Mervin Wyatt-Ras uit de laatste MEP-regering, en oud-parlementsvoorzitter Andy Lee, de huidige voorzitter Croes en minister De Meza van AVP.

Deze eensgezindheid was een van de factoren, zegt Gerrit de Jong van de Nederlandse Rekenkamer - die heeft geholpen bij de inhaalslag - die doorslaggevend waren om tot een ommekeer te komen. Dat schrijft hij in een open brief gedateerd op 21 augustus aan de Staten. “Aanvankelijk zag het er naar uit dat AVP en MEP over alle oude rekeningen volop de onderlinge strijd zouden aangaan. Uiteindelijk zijn AVP en de oppositie over hun schaduw heen gestapt en hebben beide geaccepteerd de erfenis te aanvaarden zoals die er ligt en er verder geen woorden meer aan vuil te maken’. Partijen, zegt Jong, hebben hierdoor laten zien dat dit hoort bij een volwassen democratie. Met enige humor schrijft hij ook dat er wel ‘een troost’ is. Namelijk dat ‘over de jaarrekening 2011 en latere jaren weer volop slag kan worden geleverd tussen het kabinet en de oppositie’. Hij hoopt daarbij ook dat de partij die aan de macht is in de Staten ‘enig dualisme aan de dag durft te leggen’.

De Jong eindigt zijn brief met de conclusie dat de dag van gisteren nog maar een ‘eerste begin’ is. Hij verwijst daarbij naar het oordeel van de Rekenkamer over het financieel beheer, dat niet positief is. “Het zou goed zijn als u een stip op de horizon durft te zetten en tegen het kabinet zegt: over vijf jaar zorg je maar dat de jaarrekening van een goedgekeurde verklaring van de Algemene Rekenkamer is voorzien. Er is nog veel werk aan de winkel.”