Ongerustheid over begroting Curaçao in RijksministerraadMAANDAG, 30 JANUARI 2012

WILLEMSTAD — De Rijksministerraad heeft naar aanleiding van correspondentie met het College financieel toezicht (Cft) , maar zeker aan de hand van de vrees recentelijk tijdens een persconferentie geuit door de voorzitter van het Cft over de financiële situatie van voornamelijk Curaçaose overheids-nv’s en -stichtingen besloten om de begroting van Curaçao als extra punt tijdens de vergadering van aanstaande vrijdag te agenderen. Het Cft heeft dit voor de Amigoe bevestigd.

Zoals bekend baart de financiële situatie van de overheids-nv’s en -stichtingen op Curaçao het Cft grote zorgen. Een analyse door het college van de jaarrekeningen 2008/2009 van overheids-nv’s en -stichtingen laat een verontrustend beeld zien. Enkele zeer grote nv’s en stichtingen hebben een sterk negatief eigen vermogen. Dit vormt naar de mening van het Cft een directe bedreiging voor de begroting van het land, zeker indien niet tijdig wordt ingegrepen.

Volgens Cft-voorzitter Age Bakker hebben zij dit risico nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de Curaçaose regering. Hierbij heeft het college het belang benadrukt van het verkrijgen van de jaarrekeningen over 2010 en 2011, waaruit moet blijken of de situatie in deze jaren is verslechterd of dat er een verbetering is opgetreden.

Het financieel bestuur van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden ressorteert onder de zogenoemde consensus-Rijkswet financieel toezicht. Instrument van deze Rijkswet is het Cft, die zijn adviezen rechtreeks aan desbetreffende overheden uitbrengt, maar doet tegelijkertijd ook verslag aan de minister van Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies.

Over de begroting van de regering van Curaçao, die afgelopen december door de Staten werd goedgekeurd, zal het Cft binnen de wettelijke termijn van twee weken een officieel advies uitbrengen.

Aan het vaststellen van de begroting 2012 is een intensief traject voorafgegaan, waarbij door Curaçao belangrijke beleidsvoornemens zijn geuit in het kader van de verbetering van de meerjarige houdbaarheid van de begroting. De begroting 2012 bevat niet alleen hoog gegrepen plannen op het terrein van de oudedagsvoorzieningen en de gezondheidszorg, maar ook de begrote inkomsten aan dividenden die door de overheids-nv’s en -stichtingen afgedragen moeten worden.