Nog geen overeenkomst over dubbele belasting St. Maarten en NederlandWOENSDAG, 05 SEPTEMBER 2012

DEN HAAG — Nederland en St. Maarten hebben nog geen overeenkomst bereikt over importheffingen voor producten die naar Saba en St. Eustatius vervoerd worden. Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën op vragen van D66. Tweede Kamerleden Wassila Hachchi en Wouter Koolmees nemen echter geen genoegen met de antwoorden.

De D66-fractie maakt zich grote zorgen over de kosten in Caribisch Nederland en met name op Saba en St. Eustatius. Nadat Hachchi en Koolmees hun vragen op 27 mei indienden, zijn de resultaten van het koopkrachtonderzoek gepubliceerd, waarnaar Weekers ook veelvuldig verwijst. De belastingdruk bedroeg in 2011 naar schatting tussen de 16,1 en 17,2 procent van het bruto binnenlands product vergeleken met 16,6 procent in 2010. Door de foute toepassing van het nieuwe belastingsysteem wordt er echter in een aantal gevallen te veel belasting geheven. Met voorlichting aan ondernemers wordt geprobeerd dit probleem op te lossen.

Weekers merkt op dat er geen schattingen per afzonderlijk eiland zijn gemaakt van de belastingdruk en de invloed van brandstofaccijnzen. Voor Saba en St. Eustatius geldt wel dat er nog steeds twee keer belasting wordt geheven voor veel goederen uit of via St. Maarten, namelijk de omzetbelasting van 5 procent op St. Maarten en een invoerheffing van 6 procent op de twee eilanden. “Met St. Maarten is overleg gaande om hen ertoe te bewegen de export van voor St. Eustatius of Saba bestemde goederen vrij te stellen van de plaatselijke belasting op bedrijfsomzetten van 5 procent”, aldus Weekers, die verwijst naar het gesprek met Financiën-minister Roland Tuitt, dat overigens al weer twee maanden geleden werd gevoerd, maar wel constructief was.

Weekers schrijft tot slot dat de informatievoorziening over de zorgpremie voor werkgevers tekort is geschoten. “Bij de transitie was er bij zowel de eilandbesturen als bij de Rijksdienst Caribisch Nederland onduidelijkheid over het feit dat ook in 2011 net als in de jaren ervoor werkgeverspremies moesten worden geheven. Ik leid hieruit af dat de informatievoorziening vanuit het Rijk over de premieheffing beter had gekund. Ik wil wel benadrukken dat de eilanden geen financieel nadeel hebben geleden als gevolg van de premieheffing”, schrijft hij.

Hachchi en Koolmees vinden het antwoord van Weekers onvoldoende. “De inwoners van Saba en Statia hebben de gevolgen van het nieuwe belastingsysteem in hun portemonnee gevoeld. Nog steeds zijn er onduidelijkheden over de vragen wat er meer aan belasting is opgehaald dan in de oude situatie. D66 heeft nog steeds vragen en wil deze kwestie spoedig met de nieuwe Tweede Kamer bespreken”, aldus de partij in een reactie.