Nieuwe zwangerschapswet van kracht op Curaçao
Nieuwe zwangerschapswet eindelijk gepubliceerd

DONDERDAG, 10 MEI 2012

WILLEMSTAD — De nieuwe zwangerschapswet blijkt al meer dan een maand geleden gepubliceerd te zijn, en is derhalve dus ook van kracht geworden. Vanaf de indiening van het voorstel door oud-Statenlid Dwigno Puriel (MAN) tot nu heeft het traject zo’n vijf jaar in beslag genomen.

Minister van Sociale Zaken Hensley Koeiman (MAN) gaf vanmiddag een toelichting op de nieuwe wet. Daarmee is het zwangerschapsverlof uitgebreid van 12 naar 14 weken en is een werkgever wettelijk verplicht om een werkneemster gedurende negen maanden na de bevalling tijd en ruimte te gunnen voor het afkolven van moedermelk. Andere rechten die geregeld zijn in de wet zijn onder meer dat een zwangere werkneemster hierom niet ontslagen mag worden, of om redenen die met de zwangerschap samenhangen. Ook mag een werkgever bij aanvang van een dienstverband niet eisen dat er een zwangerschapstest wordt overlegd, tenzij het werk een risico vormt voor moeder en kind.

Partijleider Anthony Godett (FOL) toont zich in een persbericht erg verheugd. Hij betreurt wel dat de wet al op 3 april is getekend, maar pas op 7 mei naar de Staten is gestuurd. Dat het traject zo lang geduurd heeft, komt onder andere door de vereiste beoordeling door verschillende organen.

 ZATERDAG, 12 MEI 2012

WILLEMSTAD — Voor vrouwen die nog niet bevallen zijn, maar al wel in hun zwangerschapsverlof zitten, geldt dat zij voor wat betreft het verlof deels aanspraak kunnen maken op de nieuwe zwangerschapswet. Deze is per 6 april officieel van kracht geworden.

In de nieuwe zwangerschapswet is het verlof uitgebreid van 12 naar 14 weken. Vrouwen die nog niet zijn bevallen of zijn bevallen na 6 april, zouden dan aanspraak kunnen maken op een week extra verlof, dus in plaats van 12 weken verlof worden dat er 13.

Minister van Sociale Zaken Hensley Koeiman (MAN) benadrukte wel dat het voor een gezonde ontwikkeling van het kind het beste is om uiterlijk twee weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof te gaan. “Ik weet dat er moeders zijn die het liefst tot één dag voor de bevalling doorwerken, om zo lang mogelijk daarna te kunnen genieten van hun kind. Maar studies hebben het belang van het verlof uitgewezen.”

Met de publicatie van de nieuwe wet zal het ministerie van Sociale Zaken ook informatie verstrekken aan alle betrokkenen, zoals werkgevers. “Zodat moeders de juiste informatie krijgen over het belang voor zowel moeder als kind.”

Informatie

In de Openbare Bibliotheek in Scharloo vinden maandagavond en woensdagavond twee voorlichtingsbijeenkomsten plaats over de nieuwe zwangerschapswet. Maandag zijn minister Koeiman, Donna Philbert en Natalie Samson aanwezig. Woensdag is het thema ‘Verantwoordelijkheid van de werkende ouders als opvoeders’. Sprekers zijn Aishel Isenia, Marelva Jansen en Jeanette Juliet Pablo. Beide voorlichtingsbijeenkomsten zijn van zeven tot negen uur ‘s avonds en vinden tevens plaats in het kader van de Week van de Familie.

Non-discriminatie

In de nieuwe wet zijn onder andere artikelen opgenomen over non-discriminatie. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen mannen en vrouwen bij aanstelling, tenzij het werk schadelijk kan zijn voor zwangere vrouwen. Bij een sollicitatie mag niet worden gevraagd of een vrouw zwanger is en evenmin mag een zwangerschapstest worden geëist.

In het geval van overlijden van de moeder voordat het bevallingsverlof verstreken is, heeft de vader het recht de rest van het betaalde verlof op te nemen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopname van de moeder. De vader moet dan verlof krijgen om voor het kind te kunnen zorgen.

In de nieuwe wet mogen zwangere vrouwen geen nachtwerk doen in de periode vanaf acht weken vóór de vermoedelijke datum van bevalling. De vrouw mag nachtarbeid ook weigeren gedurende andere perioden tijdens de zwangerschap en gedurende maximaal vier weken onmiddellijk volgend op het bevallingsverlof of tijdens de lactatie, indien uit een medische verklaring blijkt dat dergelijke werkzaamheden onverenigbaar zijn met de zwangerschap of de lactatie.

Geen staand werk

Na de zesde maand mogen zwangere vrouwen niet verplicht worden staand werk te verrichten gedurende een onafgebroken tijdsspanne van meer dan 60 minuten. Dit verbod geldt eveneens als de vrouw een geneeskundige verklaring overlegt, waaruit blijkt dat zij geen staand werk mag verrichten. De werkgever is verplicht in de eerste negen maanden na de bevalling de werkneemster tijd te gunnen voor borstvoeding dan wel het afkolven tot een kwart van de arbeidstijd per dienst en met doorbetaling.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een zwangere werkneemster gedurende de zwangerschap niet opzeggen om redenen die verband houden met haar zwangerschap. Evenmin kan de werkgever opzeggen gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor een ontslag in deze periodes dient de werkgever schriftelijk gegronde redenen op te geven, om te bewijzen dat het ontslag gebaseerd is op objectieve, niet met de zwangerschap verband houdende gronden.

 12 MEI 2012