Mogelijk maatregelen Nederland na armoede-onderzoek BESVRIJDAG, 22 JUNI 2012

DEN HAAG — Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt mogelijkheden om meer inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba bijzondere bijstand te geven en om de toeslag voor arbeidsongeschikten te verhogen. Maar de algemene uitkeringen blijven op het huidige niveau. Kamp schrijft dit naar aanleiding van de conclusies van het armoede-onderzoek, dat op verzoek van de Tweede Kamer is uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat er met name sprake is van armoede bij 75-plussers met een AOV-uitkering, bij arbeidsongeschikten en bij alleenstaande moeders, die het inkomen van hun partner moeten missen. Immigranten, die korter dan vijf jaar op de eilanden wonen, worden als vierde categorie aangemerkt. Volgens de mensen die meewerkten aan het onderzoek hebben mensen met een minimuminkomen of minder, vaak moeite om hun rekeningen te betalen. Gezinnen, die kosten besparen door met velen een huis te delen, hebben een gebrek aan privacy en wegens gebrek aan ruimte geen bed om in te slapen.

“In hoeverre er sprake is van een harde kern als het om armoede gaat, is niet eenduidig vast te stellen. Er is wel zichtbaar dat vormen van armoede zich vooral bij bovengenoemde groepen manifesteren, maar daarbinnen is er veel verschil”, schrijft Kamp. De verschillen worden veroorzaakt doordat sommige mensen bijverdiensten hebben of hun kinderen betaalde klusjes laten doen, en anderen weer niet. “Een belangrijke conclusie die ik uit de uitkomsten van de verkenning trek, is dat voor een gerichte aanpak van de onderhavige problematiek individueel maatwerk noodzakelijk is”, aldus de minister.

Dat maatwerk is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de Bestuurscolleges op de eilanden. De vrije uitkering en aanvullende fondsen kunnen gebruikt worden voor ontbijt-op-school en maaltijden-voor-ouderen-projecten, bijstand voor acute problemen als lekkende daken en de kinderopvang, schrijft de minister. Ook hulp bij het voorkomen van schulden is belangrijk, omdat budgetbeheer wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van armoede. “Lenen, ook om luxe goederen als een flatscreen TV of een dure mobiele telefoon te kunnen aanschaffen, is een veelvoorkomend fenomeen in Caribisch Nederland.” Tot slot noemt Kamp ook de begeleiding bij het vinden van banen, zoals gebeurt in het project Matroos op St. Eustatius. Samenwerking met werkgevers is hierbij belangrijk.

Uitkering

Kamp had al eerder toegezegd dat er ook maatregelen door de Nederlandse regering genomen konden en moesten worden naar aanleiding van het armoede-onderzoek, vooral voor individuele burgers. Binnen de regelingen voor de algemene en de bijzondere onderstand zijn wel mogelijkheden daarvoor, maar die worden mogelijk nog niet altijd benut. “Een nadere analyse moet duidelijk maken of er binnen de huidige regelgeving oplossingen kunnen worden gevonden waarmee aan ervaren problematiek op individueel niveau tegemoet kan worden gekomen. Ik beraad me momenteel op een aanpassing van het Besluit onderstand BES, om de ruimte voor het verlenen van bijzondere onderstand te verbreden”, schrijft Kamp. De minister overweegt ook de toeslag voor arbeidsongeschikten te verhogen. Een algehele verhoging van de uitkeringen is niet aan de orde. “Dat past ook niet in de behoefte aan maatwerk”, schrijft hij.

De minister schrijft tot slot dat hij het armoede-onderzoek in oktober zal bespreken met de Bestuurscolleges tijdens de Caribisch Nederland-week in Den Haag, zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden. “Overigens verwacht ik ook actie vanuit de openbare lichamen om armoede tegen te gaan. Bij hen ligt het primaat vanuit hun bredere verantwoordelijkheid; ik beschouw mijn rol als aanvullend. Ik wil het overlegmoment van oktober aanstaande dan ook tevens benutten om de invulling van de eilandelijke taak door te spreken, met als doel dat de activiteiten vanuit openbaar lichaam en Rijk elkaar versterken.”