Klachten over weigeringverblijfs- en werkvergunningen op CuraçaoZATERDAG, 26 MEI 2012, WILLEMSTAD — De Orde van Advocaten heeft zowel aan minister van Justitie Elmer Wilsoe (MFK) als aan minister van Werkgelegenheid Hensley Koeiman (MAN) dringend verzocht om rechterlijke bevelen op te volgen. Dit naar aanleiding van klachten over uitblijvende reacties op geweigerde vergunningsaanvragen. De Orde zou zelfs een proefproces overwegen.

Volgens Deken Karel Frielink van de Orde legt het Land Curaçao stelselmatig uitspraken van de rechter naast zich neer. Het gaat inmiddels om meer dan honderd zaken, waarin de ministers van de rechter binnen een termijn van meestal een maand moeten laten weten waarom de aangevraagde werk- of verblijfsvergunning wordt geweigerd. Maar zelfs bevelen waaraan een dwangsom is verbonden, worden niet opgevolgd door de ministers.

Zo’n weigering om uitvoering aan de wet te geven is niet acceptabel, stelt Frielink. Het gaat in deze zaken om mensen die er recht op hebben dat een minister de wet naleeft, rechterlijke bevelen opvolgt en op een serieuze en verantwoorde manier met hun belangen omgaat. Frielink doet een dringende oproep om op heel korte termijn een drastische beleidswijziging door te voeren, zodat in elke zaak binnen de daarvoor gestelde termijn de wettelijk verplichte handelingen worden verricht en dat op een wijze die de toets der kritiek kan doorstaan.

Daarnaast blijft de Orde nog steeds bereid om van gedachten te wisselen over een wezenlijk andere aanpak. Als voorbeeld noemt de Deken de rol van advocaten in het voortraject van de vergunningaanvraag. Door een soort voorportaal te creëren, waarin een eerste screening van de aanvraag plaatsvindt en de compleetheid daarvan wordt onderzocht, zou het verdere verloop van het traject kunnen worden versoepeld.

Deken Frielink heeft begrepen dat de Hoorcommissie Arbeid Vreemdelingen door Koeiman op non-actief zou zijn gesteld. Zo’n onpartijdige commissie is echter juist nodig en moet, mede met het oog op een behoorlijke gang van zaken en rechtszekerheid voor de betrokken aanvragers, ongestoord haar werk kunnen doen.


Schadevergoedin
g

“De handelwijze van de minister van werkgelegenheid leidt in allerlei gevallen tot schade. Die schade wordt veroorzaakt binnen het kader van de onrechtmatige uitoefening van de bevoegdheden van de minister om te beslissen over aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen”, aldus de Deken. Een minister moet dus deze schade aan de benadeelde vergoeden. Frielink wil weten of er al beleid is ontwikkeld inzake de vergoeding van dergelijke schade.

Hij roept Koeiman ook op om op heel korte termijn een drastische beleidswijziging door te voeren. Zodat in elke zaak binnen de daarvoor gestelde termijn de wettelijk verplichte handelingen worden verricht en dat op een wijze die de toets der kritiek kan doorstaan, alsmede te bewerkstelligen dat er voortaan hoorzittingen overeenkomstig de wet plaatsvinden.

Kopieën van de brief werden ook naar de Statenvoorzitter, de Hofpresident, de Ombudsman en leden van de Orde van Advocaten gestuurd.