Inwoners BES hebben minder vertrouwen in toekomstVRIJDAG, 02 NOVEMBER 2012

KRALENDIJK — De inwoners van de BES-eilanden hebben minder vertrouwen in de toekomst van de eilanden. Dit ondanks de toegenomen tevredenheid over het onderwijs, de gezondheidszorg, de veiligheid en de politie, vergeleken met een jaar geleden. Dat blijkt uit een belevingsonderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Over praktisch de gehele linie blijkt dat de inwoners van Caribisch Nederland wel tevreden zijn over de dienstverlening. De tevredenheid over de medische zorg is verdubbeld van 36 procent in 2011, naar 61 procent in 2012. Ook voelen mensen zich iets veiliger, 48 procent vergeleken met 31 procent een jaar terug. De dienstverlening door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijven de mensen problematisch ervaren, hoewel de kwaliteit van de dienstverlening wel licht is verbeterd.

De grotere tevredenheid komt voor een deel tot uitdrukking in het rapportcijfer dat de ondervraagden geven aan de Rijksoverheid. Daar waar de Rijksoverheid vorig jaar nog een 5,4 kreeg, wordt nu een 6,1 gegeven. Deze bescheiden stijging, gezien de fors toegenomen tevredenheid over de diensten, kan gelegen zijn in de zorgen over de koopkracht, aldus het rapport.

Over de inkomensontwikkeling is men minder positief, ook al is het aantal dat zegt in koopkracht te zijn achteruit gegaan, gedaald van 81 procent in 2011, naar 67 procent in 2011. Slechts 38 procent ziet een vooruitgang in inkomen.

Het rapport geeft aan, dat de zorgen over de koopkracht mogelijk ook doorklinken in het vertrouwen in de toekomst van de eilanden. Was in 2011 nog 59 procent positief gestemd over de toekomst, in 2012 is dit percentage gedaald naar 41 procent.

Het definitieve rapport dat ook vertaald wordt in het Papiamento en het Engels, wordt binnenkort aangeboden aan de eilanden, de diensthoofden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.