In onderstandsituatie BES; bijverdienen tot minimumloon geoorloofd

VRIJDAG 24 mei 2013
KRALENDIJK - In antwoord op vragen van SP-Eerste Kamerleden over bijverdienste in een onderstandsituatie, geeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan dat dit mag tot aan het niveau van het minimumloon. Dit was voor de transitie ook al zo en deze situatie is volgens de minister gewoon voortgezet. ,,Dit is gedaan mede om deelname aan het arbeidsproces te stimuleren. Wel dienen bedoelde inkomsten te worden gemeld in het kader van de inlichtingenplicht die aan het recht op onderstand is verbonden. De inkomsten uit arbeid worden vrijgelaten voor zover de onderstand en de verworven inkomsten samen niet meer bedragen dan de hoogte van het minimumloon voor de alleenstaande of het gezin”, aldus Plasterk in zijn reactie. De leden van de SPfractie vroegen ook aan de minister of het klopt dat verhoging van de onderstand wordt overwogen, zodra het niveau van het minimumloon op alle drie de eilanden omhoog is gebracht? Hierop geeft de minister aan dat verhoging van de onderstand zal worden overwogen zodra het wettelijk minimumloon omhoog is gebracht. ,,Dat is de essentie van de afspraken die vóór 10 oktober 2010 met de eilanden zijn gemaakt en daarop is ook in de bestuurlijke overleggen sindsdien telkens voortgeborduurd.

De afspraak in het bestuurlijk overleg van het najaar 2012 dat de bestuurscolleges over de hoogte van het minimumloon in gesprek gaan met de werkgevers op ieder eiland, moet in dezelfde context worden begrepen”, zegt Plasterk. Ook vroegen de Eerste Kamerleden van de SP-fractie zich af of de regering zich, wat betreft de hoogte van het minimumloon en de koppeling daaraan van de uitkeringen, beroept op bestuurlijke afspraken die met de eilanden gemaakt zijn in november 2009. Hierin staat dat het minimumloon en de uitkeringen gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de economie op de eilanden. Plasterk antwoordt hierop dat niet de hoogte van het minimumloon en uitkeringen in Nederland richtinggevend is, maar dat de ontwikkeling van uitkeringen op de eilanden wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het minimumloon op de eilanden. ,,Er is een gezamenlijk streven om minimumloon, aov en onderstand in de toekomst verder te verbeteren binnen de randvoorwaarden van economische draagkracht, evenwichtige sociale verhoudingen, specifieke omstandigheden per eiland en budgettaire mogelijkheden binnen Nederland”, besluit Plasterk.

Bron: Antilliaans Dagblad