Hoogte uitkeringen gespreksonderwerp in Caribisch Nederland weekWOENSDAG, 12 SEPTEMBER 2012

KRALENDIJK β€” De hoogte van het ouderdomspensioen en de onderstand in Caribisch Nederland zullen onderwerp van bespreking zijn in de komende Caribisch Nederland week. In oktober zullen de openbare lichamen besprekingen hierover voeren met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag, tijdens de Caribisch Nederland week, zo meldt de afdeling Communicatie van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

In verschillende media is onlangs aandacht besteed aan de hoogte van de uitkeringen in Caribisch Nederland en de verschillen die er zijn met de hoogte van de uitkeringen in Europees Nederland.

Volgens RCN is bij de staatkundige hervorming met de eilandbesturen afgesproken, dat na 10-10-β€˜10 de verschillende beleidsonderwerpen niet zonder meer gekopieerd zouden kunnen worden naar de Caribische situatie. Dit omdat de eilanden een eigen geschiedenis, ligging en economische situatie kennen. Het is wel de bedoeling om een groeipad te ontwikkelen, zodat de sociaal-economische situatie verbetert. Aan die verbetering wordt gezamenlijk gewerkt, meldt RCN. Bij de ingang van de nieuwe staatkundige verhoudingen zijn de uitkeringen al met ongeveer 17 procent gestegen, door correctie met de inflatiecijfers. De indexering zal jaarlijks plaatsvinden.

Volgens RCN zal toepassing van Europees Nederlandse uitkeringsbedragen in Caribisch Nederland op dit moment de economie van de eilanden zwaar geweld aandoen. Het wettelijk minimumloon zou drastisch verhoogd worden, met grote nadelige gevolgen voor de lokale ondernemers en de werkgelegenheid. Anders dan in Europees Nederland, mogen ontvangers van de onderstand in Caribisch Nederland wel deze uitkering aanvullen met inkomen uit werk. Niettemin vormen de hoogte van de uitkeringen en het minimumloon telkens terugkerende onderwerpen in het publieke debat. Het ministerie van SZW heeft daar oog voor. Ook zijn projecten gestart gericht op scholing en nieuwe werkgelegenheid.