Herziening arbeidswet op Aruba

WOENSDAG 22 mei 2013

ORANJESTAD - De in 1986 van de Nederlandse Antillen op Aruba overgenomen arbeidsverordening, is dit jaar vervangen door een geheel nieuwe landsverordening, namelijk de Arbeidsverordening 2013.

Dit staat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de begroting 2013. Het is een van de onderdelen van het ingezette project Modernisering Arbeidswetgeving. Zo is ook de Landsverordening minimumlonen gewijzigd waarbij loon in natura en onverplichte fooien niet langer als bestanddelen van het minimumloon worden beschouwd. Tevens zijn er nieuwe regelingen tot stand gekomen zoals de Landsverordening ter beschikkingstelling arbeidskrachten. ,,Daarmee wordt beoogd om de situatie van de uitzendkrachten op Aruba te reguleren”, zo wordt uitgelegd. In 2013 worden ook nog de Cessantia-verordening, de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten en de Arbeidsgeschillenverordening herzien, zo wordt door de regering aangekondigd.

,,In het kader van het bevorderen van de arbeidsomstandigheden staat een Arbo-wet gepland. In verband hiermee zal een onderzoek worden verricht naar de huidige arbeidsomstandigheden om na te gaan welke herzieningen dienen te worden ingevoerd en in welke mate”, aldus de MvT. De overheid heeft onlangs het Departamento Progreso Laboral (DPL) opgericht dat als voornaamste taak heeft om door middel van arbeidsbemiddeling werkzoekenden te activeren en te begeleiden op de Arubaanse arbeidsmarkt.

Ook het Enseñansa pa Empleo (EpE) heeft hier een rol in te vervullen door het bieden van om-, her-, en bijscholingscursussen. EpE zet zich dit jaar in voor het overheidspersoneel, maar is ook voornemens een keuken op te zetten zodat er cursussen gegeven kunnen worden voor (hulp)koks. Verder zal er samengewerkt worden met de Sociale Vorming en met DPL en worden er cursussen georganiseerd voor gedetineerden in de Arubaanse gevangenis (KIA). Met dit alles wordt door de Arubaanse regering verder gewerkt aan de kwaliteitsverbetering door upgrading van personeel en een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Daarmee wordt ook beoogd dat de arbeidsproductiviteit toeneemt.

Bron: Antilliaans Dagblad