‘Geweld blijft punt van zorg in Korrektie Instituut Aruba’VRIJDAG, 09 MAART 2012

ORANJESTAD/DEN HAAG — Geweld tussen gevangenen, personeelstekort, slechte behandeling door personeel - zoals pesterijen - en machtsmisbruik op de vrouwenafdeling. Deze onverbloemde kritiek op het Korrektie Instituut Aruba (KIA) is te lezen in de voortgangsrapportage over het gevangeniswezen op Aruba, door onderzoekers Paul Vegter en Juan de Lange.

“In het gesprek met het managementteam wordt aangegeven dat het probleem van onderlinge agressie redelijk onder controle is, maar in het ons ter hand gestelde verbeterplan wordt gesproken van een toenemend onveiligheidgevoel ten gevolge van recente geweldsincidenten. De Commissie van Toezicht onderschrijft dit beeld. De onderlinge agressie zou voor een deel kunnen worden toegeschreven aan het gebrek aan opvangmogelijkheden voor gestoorde gedetineerden.”

Tot die conclusie komen Vegter en De Lange in hun voortgangsrapportage. Hun verslag gaat over juli 2011, maar is actueel. Want afgelopen januari moest een gevangene met steekwonden in het ziekenhuis worden opgenomen. Naast geweld tussen gevangenen onderling is er ook sprake van een slechte bejegening door personeel, tekorten aan personeel, een ontoereikende zinvolle dagbesteding voor gedetineerden, een slechte situatie in de cellen voor jonge delinquenten en onvoldoende psychiatrische en psychologische hulpverlening. De onderzoekers zijn daarentegen wel positief over het feit dat er een gedetineerdencommissie is ingesteld en een psycholoog, een inrichtingsarts en verpleegkundigen zijn aangenomen.

Ontmoedigen

Behalve KIA bezochten de onderzoekers ook het Centro Dakota, de politiecellen en de vreemdelingendetentie. Met betrekking tot het Centro Dakota wordt gemeld dat er vooral sprake is van veel goede voornemens. “De feitelijke situatie is eerder verslechterd dan verbeterd. Het risico van een te grote toestroom van patiënten in korte tijd naar de inrichting, dat wij in onze eerdere rapportage signaleerden, is te groot gebleken. De inrichting bleek niet in staat om een adequate opvang voor deze categorie zeer problematische patiënten te creëren.” Vegter en De Lange willen de enthousiaste gemotiveerde leiding echter niet demotiveren om hun plannen uit te voeren. “Onze somber gestemde bevindingen beogen daaraan niet af te doen.”

Over de politiecellen schrijven ze tenslotte dat er vaak geen advocaat of arts beschikbaar blijkt te zijn voor arrestanten, maar dat er wel een verbetering is in het aanbod van ontspanning. Ze adviseren verder om zo snel mogelijk een aparte inrichting te realiseren voor illegalen, die momenteel nog worden vastgehouden in politiecellen. “In geen geval dient de vreemdelingenbewaring een strafrechtelijk karakter te hebben.”