Eilandsraad keurt 2013-begroting van Saba goedWOENSDAG, 31 OKTOBER 2012

The Bottom — De Eilandsraad heeft haar goedkeuring verleend aan de wijzigingen die door gedeputeerde van Financiën Bruce Zagers voor de begrotingen voor 2012 en 2013 zijn ingediend. De wijzigingen in de 2012-begroting hebben te maken met de opvoering van 1,2 miljoen dollar die als vrije overdracht van fondsen is ontvangen en door het College financieel toezicht (Cft) drie maanden geleden is goedgekeurd.

Als belangrijkste wijzigingen zijn door de gedeputeerde opgegeven, 10.000 dollar voor de verkiezingen; een extra bedrag voor beveiligingscamera’s bij de haven; 518.000 dollar voor het wegennet; 9000 dollar voor het dagverblijf; 70.000 dollar voor de promotie van toerisme; 10.000 dollar voor Sport en 12.000 dollar voor culturele activiteiten.

Zagers heeft ook melding gemaakt van de eenmalige voorziening van 50.000 dollar voor de druktank bij de haven; 50.000 dollar voor de bijkomstige aanlegsteigers voor jachten ter bevordering van toerisme en 90.000 dollar voor onvoorziene uitgaven.

Het totale begrotingsbedrag is 9.335.000 dollar volgens Zagers. Hij verklaart met klem: “Indien het debat dat een paar weken geleden had moeten plaatsvinden, doorgang had gevonden zou Saba als eerste van de eilanden een evenwichtige begroting hebben ingediend.” Bonaire is Saba nu voor geweest.

Zagers gaf ook uitleg over de grootste verschillen tussen de 2012- en 2013-begroting en merkt op dat meerjarenbegrotingen beter samengesteld worden en minder wijzigingen nodig hebben.

De prioriteiten in de begrotingen van de haven, luchthaven en landbouwstations zijn verlegd. Het onderhoud van openbare bezittingen is gebudgetteerd op een niveau dat de aanpak van achterstanden toelaat. De prijscompensatie is verwijderd en aanpassingen aan de kosten voor levensonderhoud zijn in de begroting opgenomen en zullen per 1 januari 2013 van kracht worden.

Nederland draagt met 8 miljoen dollar of 86 procent bij in de begroting. De overige inkomsten moeten door het eiland zelf worden geproduceerd.

Ongeveer 48 procent van de begroting is bestemd voor personeelskosten, 10 procent voor subsidies en acht procent gaat naar onderhoud.

Zeven procent vormt een reserve in individuele sectoren. Het hoogste bedrag in deze posten is gereserveerd als buffer voor de totale begroting. Het resterende gedeelte is bestemd voor exploitatiekosten inclusief trainingen.

De functie van een sociaal werk(st)er is geschrapt uit de begroting omdat de overheid om fondsen heeft verzocht voor financiering door middel van AMFO. Het antwoord op het verzoek moet nog binnenkomen.

De vertraging met AMFO is besproken met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedurende het recente bezoek van de gedeputeerde aan Nederland. Het selectieproces is op gang gebracht en verwacht wordt dat een sociaal werk(st)er in december 2012 aan de slag gaat.

Zagers wijst ook op het groot aantal bouwprojecten.

De zogenaamde ‘Donner-fondsen’ hebben een goedgekeurde bestemming. De afvalstortplaats en de aankoop van de Air Burner worden ook aangehaald. Voor wat betreft nieuwe projecten wordt het havenproject met het havenkantoor en de vissershutten genoemd. Ze moeten eind november worden opgeleverd.

De contractuele installatie van decoratieve straatverlichting begint over twee weken. Een groot aantal projecten zijn in uitvoering. Zo zal het Cultureel Centrum in The Bottom voor Saba Dag op 7 december worden opgeleverd. Ook aankoop en onderhoud van groot materieel is ondergebracht in de begroting.

Zagers dankt het team dat de begroting heeft samengesteld en maakt ook melding van de goede verhouding met het Cft en Ernst & Young, die zich ingenomen voelen met de financiële situatie van het eiland.